Farnost v Dlouhé Loučce dle popisu P. Gregora Wolného v jeho díle Kirkchliche Topographie (z roku 1859)

  Milí čtenáři našich článků. Nabízím Vám zajímavý výňatek z jednoho historického pramene, který líčí interiér farního kostela sv. Bartoloměje v Dolní Dlouhé Loučce (Bohu žel bez obrázků) ještě před novogotickou úpravou, k níž došlo po rok 1831.
  otec Pavel

  Kostel, stojící mimo centrum obce, je zasvěcen sv. Bartolomějovi. Je široký 7 sáhů a dlouhý 15 sáhů a jen presbyterium je zaklenuto. Má tři oltáře: sv. Bartoloměje, který je největší a má obraz z roku 1696, jehož autorem je jistý Olomoučan, nad tím jeden menší Zvěstování Panny Marie a nad tabernáklem je pozlacená dřevěná socha Panny Marie. Další oltář je zasvěcen Panně Marii Pomocné a třetí sv. Anně a Jáchymovi (oba po stranách a jsou opatřeny obrazy).
  Čtvrtá kaple, nedávno přistavěná, je zasvěcena sv. Trojici, ale původně byla nazývána „zádušní“ neboť se zde konaly bohoslužby za zemřelé členy různých bratrstev a jsou zde malé přenosné varhany. Tato kaple byla z darů mecenášů v nedávné době nově opravena. Spolu s kazatelnou, chórem je zde také jedno oratorium a na věži pokryté šifrem visí tři zvony: první váží 16 centýřů (pochází z roku 1516 a má viditelný nápis: O rex gloria! Veni cum pace! = Ó přijď králi slávy s pokojem!, později byl přelit) další 13 centýřový (1554 přelit) a 1 centýřový.
  (1 centýř = 61,68 kg ). V sanktusníkové věžičce je ještě jeden maličký zvonek.


  Mimo jedny varhany má kostel ještě další hudební nástroje a vlastní paramenty různých druhů. Ale v roce 1804 z 15 liber kostelního stříbra byla větší část za 370 zlatých vídeňských měny odvedena pro státní potřeby (napoleonské války). Kostel vlastnil v té době ještě 3 nové kasule (součást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát), 1 pulvial (bohatě zdobený liturgický plášť) černé barvy, vše pořízeno z darů mecenášů kostela.
  V roce 1837 byl zrušen dosavadní hřbitov okolo kostela a zřízen nový na farním poli mimoobec.
  Mezi nadacemi kostela stojí za zmínku nadace založená Matyášem Ošťádalem 25. února 1760. Matriky při kostele sv. Bartoloměje jsou vedeny od roku 1656.
  Fara, vzdálená 200 kroků od kostela, je jednopatrová budova, vystavěná nově v roce 1796.
  V roce 1842 k ní byly přistavěny další dvě další místnosti. (volný překlad)
  Kostel sv. Bartoloměje byl podle archivních dokladů uložených v SOKA Olomouc, Archivu fary Dolní Dlouhá Loučka, přestavěn v roce 1796. Vlastní jednání probíhala však již od roku 1794. Materiály obsahují jednak účty za práce a materiál a jednak plán přestavby, jehož autorem je stavební mistr Heinrich Zeitnerr. Je zde i podpis tesařského mistra Johana Einsesteckra.
  KAUEROVÁ, Vlasta, Mgr. a Tomáš VÍTEK, Mgr.. PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OLOMOUCI. Kostel sv. Bartoloměje: Stavebně - technický průzkum. 1. vyd. Olomouc, březen 1999.