Ohlášky 30. 10. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Dnes se v našich kostelích čte pastýřský list českých a moravských biskupů u příležitosti připravovaného blahořečení 14 pražských mučedníků.
  Výtěžek příští nedělní sbírky (7. října 2012) bude věnován na pokrytí nákladů spojených s organizací tohoto mimořádného počinu. Další případné dary mohou věřící odesílat prostřednictvím jednorázového platebního příkazu na následující účet: 1002148329/0800 pod VS 649 130 nejpozději do 20. 10. 2012.
  Co je to blahořečení? Blahořečení je slavnostní úkon papeže, kterým se dovoluje věřícím veřejná úcta k danému služebníku Božímu či služebnici Boží ve stanovených mezích. Nejedná se tedy ještě o neomylné prohlášení učitelského úřadu církve jako v případě svatořečení.
  Dne 10. května 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich prohlášení za blahoslavené.
  V současnosti se očekává ze strany Apoštolského stolce potvrzení navrženého data blahořečení, a to 13. října tohoto roku. Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde, proběhne v pražské katedrále.

   

  Historické souvislosti: Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Panny Marie Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře Rudolfa II. a zhruba do roku 1610 konvent i kostel obnovila. Dne 15. února 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy (tzv. vpád Pasovských). Vojsko, které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře a už během svého postupu k Praze vyvolávalo pobouření tím, jak se chovalo barbarsky, obsadilo rychle Malou Stranu a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel na Starém a Novém Městě pražském i těch, kdo se do většinově nekatolické Prahy stáhli před postupujícím vojskem, přerostlo v explozi extrémního radikalismu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů, v nichž došlo k rabování, a někde i ke krveprolití. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita františkánů, kterou tvořili bratři různých částí Evropy (čtyři Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeobecně odsouzen, a to ze strany jak katolíků, tak protestantů.

  Pohnuté události spojené s vpádem Pasovských a mučednictvím čtrnácti františkánů jsou mementem, dnes poněkud pozapomenutým, jež však může po čtyřech staletích napomoci hlubšímu porozumění některým historickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování.

  Pro naši církev je toto blahořečení významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří před očima všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.

  • POZVÁNKA do rukodělného kroužku, který bude probíhat každý čtvrtek v době od 14.00 hod do 16.00 hod na faře v Dlouhé Loučce. Setkávání je určeno pro maminky a děti, ale vítáme každého, kdo se bude chtít připojit k našemu snažení něco pěkného vyrobit. Nebudeme ale jen pracovat, budeme si taky trochu hrát :-). První setkání se uskuteční 4. října 2012. Přijďte a uvidíte... Vaše Ing. Soňa Šlosarová se spolupracovníky.

  • Upozorňuji, že za společnou modlitbu rozjímavého svatého růžence (alespoň pět desátků) církev nabízí svým věřícím za obvyklých podmínek plnomocný odpustek.

  • O této středě navštívím jako obyčejně naše nemocné se svatými svátostmi.

  Dlouhá Loučka

  • O 25. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 923,- Kč. PBZ!

  • S radostí oznamujeme, že zimní oratoř na faře je již prakticky připraveno. Pan Hubáček věnoval nový obětní stůl, se začínajícími mrazy bychom se mohli o všednodenních bohoslužbách přesunout do tepla. Panu Hubáčkovi patří vřelý dík!

  • O slavnosti sv. Václava se při mši svaté vybralo 440,- Kč. PBZ!

  • Růžencová pobožnost prokládaná slokami písně a rozjímáním vedená otcem Pavlem: v pondělí 1. 10. od 17:20.

  Šumvald

  • O 25. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.250,- Kč. PBZ!

  • Zveme na besedu nad diapozitivy, která se uskuteční ve středu 3. října 2012 na místní faře od 16h.

  • Růžencová pobožnost prokládaná slokami písně a rozjímáním vedená otcem Pavlem: ve středu 3. 10 od 17:20.

  • Oznamujeme farníků, že býval duchovní správce P. Václav Turza odešel od 1. září 2012 do kněžského důchodu a bude se brzy stěhovat z Nové Hradečné. Děkujeme mu za službu, kterou léta prokazoval naší farnosti.

  Paseka

  • O 25. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 878,- Kč. PBZ!

  • Na tento týden rovněž připadá první pátek v měsíci. Mši svatou budeme jako obyčejně slavit z formuláře o Nejsvětějším Srdci Páně.
  40. týden
  30. září – 7. října 2012
  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  30. 9.

  Neděle

  26. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Vepříka, manželku a pravnučku

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za dar křtu s prosbou o uzdravení

  1. 10.

  Pondělí

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

  Dlouhá

  Loučka

  17:20

  růžencová pobožnost vedená otcem Pavlem

  18:00

  Za + pana Kroutila

  2. 10.

  Úterý

  Památka svatých andělů strážných

  ----

  ---

  ---

  3. 10.

  Středa

  Středa 26. týdne v liturgickém mezidobí

  Šumvald

  17:20

  růžencová pobožnost vedená otcem Pavlem

  18:00

   

  4. 10.

  Čtvrtek

  Památka sv. Františka z Assisi

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec

  18:00

  5. 10.

  Pátek

  Vot. mše o Nejsv. Srdci Ježíšově

  Paseka

  17:00

   

  6. 10.

  Sobota

  Sobotní památka Panny Marie

  Paseka - sanatorium

  12:30

  7. 10.

  Neděle

  27. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Františku Smékalovou

  Šumvald

  9:30

  Za Jos. Suchého, rodinu Suchou, Břetislava Bradu a rodinu Bradovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky