Proběhla přednáška Mgr. Adama Sekaniny v Šumvaldě (5. října 2014)

  Mgr. Adam SekaninaV neděli 5. října 2014 přednášel pro veřejnost ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě pan Mgr. Adam Sekanina, doktorand Univerzity Palackého.
  Představil nám, jakými hospodářskými těžkostmi procházela Morava po třicetileté válce. Na Olomoucku neumlkly múzy v době barokní napořád, naštěstí. Šumvaldský farář Johann Freissler se postaral o nové vybavení šumvaldského kostela. Roku 1721 píše o hlavním oltáři, dvou oltářích bočních a také o oltáři v kapli sv. Antonína, která v jiných pramenech je nazývána kaplí Všech svatých nebo Všech svatých apoštolů. Nedá se již říci, jakými sochami byly tehdy retábly osázeny. Je však velmi pravděpodobné, že mezi nimi byla i zlacená socha sv. Barbory na bočním oltáři Svaté rodiny.
  P. Freissler pocházel z tehdy německé Olomouce, vystudoval v tamější jezuitské koleji, která je přímou předchůdkyní dnešní univerzity. V dané koleji se mohl potkat také s budoucím umělcem Johannem Davidem Zürnem, posluchačem filozofie.
  Jako kněz působil ve Vendolí (u Svitav), v Jindřichově, Litovli a nakonec v Šumvaldě. Musel čelit sporům nejen s úsovskou vrchností, ale také s obecními rychtáři. Přesto patří k těm nejzasloužilejším duchovním správcům naší farnosti. Pozval k nám slavného sochaře Jiřího Antonína Heinze, s nímž spolupracoval i na dřívějších působištích. Heinz, nazývaný pro své nadání "moravským Braunem" (není vyloučeno, že se u Brauna učil), se podílí na obnově interiéru svatomikulášského kostela v letech 1728 až 1730.
  Heinz vytvořil pro kapli sv. Antonína kříž (to dosvědčuje Freisslerům nástupce P. Hirsch), který dnes je ve střední ose kněžiště (přesněji řečeno do dnešních dní se dochoval samotný korpus). Podobný kříž najdeme také v Litovli, ale není v tak dobrém stavu jako u nás. Korpus šumvaldského Ukřižovaného si mj. zachoval i původní barevnost (včetně trnové koruny zlatého odstínu). Tělo "muže bolesti" je znázorněno v okamžiku, kdy volá k nebesům: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil." Raritou, která může odkazovat na starokřesťanské umění, je i skutečnost, že má Pán Ježíš probité nohy dvěma hřeby, nikoli jedním. Mgr. Sekanina poukázal také na Heinzovu složitou povahu (snad poruchu osobnosti), což se promítlo i do jeho prací. 
  Freissler nechal vyřezat do farního chrámu novou kazatelnu za 200 zlatých. To byly velké peníze. Celá výzdoba Měšťanského domu v Olomouci tehdy stála, pro srovnání, 1000 zlatých. Figurální výzdobu kazatelny nechal šumvaldský farář Vařeka převézt do kostela ve slezských Supíkovicích. V Šumvaldě zbyly jen tři, poněkud poškozené, reliéfy zasazené do podprsně kazatelny (dnes v sakristii). Podobnou kazatelnu najdeme v bohuňovickém kostele.
  Dále náš host poukázal na několik děl v našem kostele, jejichž autorem je zmiňovaný Johann David Zürn (v bočním oltáři Svaté rodiny), dále dvě sochy svatých Janů v kapli Všech svatých apoštolů, ty vznikly ještě před blahořečením sv. Jana Nepomuckého, podle Mgr. Sekaniny snad pod vlivem uničovského děkana a šiřitele sarkandrovské úcty P. Richtera.
  Z původní freskové výzdoby, kterou obstaral také farář Freissler, Bohu žel v Šumvaldě nezbylo ani památky.
  Přednášku si poslechlo 25 lidí ze Šumvaldu různého věku a povolání. Dobrovolné vstupné vyneslo 2.100,- Kč. Pán Bůh zaplať!

  Ohlášky 05.10.2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • 11. října 2014 si připomíná římská církev nedávno kanonizovaného papeže Jana XXIII.

  Dlouhá Loučka

  • O slavnosti sv. Václava, v neděli 28. září 2014, se při mši svaté vybralo celkem 1.184,- Kč. Pán Bůh zaplať!

  Ohlášky 28.09.2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • Na pondělí 29. září 2014 připadá úmrtní den Msgre. ThDr. Antonína Cyrila Stojana (+1923), služebníka Božího.
  Tentýž den si připomínáme také zesnutí P. Stanislava Wariše (+1986), bratra bývalého faráře v Dlouhé Loučce a administrátora v Pasece.
  • Začíná měsíc svatého růžence. Věřícím se doporučuje, aby se jej modlili. Jako duchovní správce Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky prosím věřící, aby jej obětovali zvláště za nadcházející mimořádný biskupský synod o rodině. Svatý Jene Pavle II., oroduj za naše rodiny a chraň nás před herezí!
  • Na tento týden připadá také první pátek. Otec arcibiskup zdůrazňuje, abychom o tomto dni znovu oživili úctu k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Proto obnovujeme v Šumvaldu v blízkosti prvního pátku eucharistickou adoraci.
  • O první středě navštívím jako obyčejně naše nemocné se svatými svátostmi.
  • Katolické náboženství je vyučováno v letošním školním roce na ZŠ Šumvald, v přízemí, v učebně vedle ředitelny, každý pátek od 12:30 do 13:15. Zatím je přihlášeno 10 dětí ze Šumvaldu v rozmezí od 1. do 6. třídy. K výuce se mohou přidat i přespolní, třeba i z Paseky nebo Dlouhé Loučky. Dovoz by zajistili rodiče školáků nebo po domluvě otec Pavel sám.
  • Prosím věřící, aby si povšimli přesunutí bohoslužebného programu ve čtvrtek 2. října 2014 na ráno. Večer se totiž otec Pavel účastní s členy ekonomických rad Římskokatolických farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka zasedání s Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským, na arcibiskupské kurii v Olomouci, což bylo již minule zveřejněno.
  • Ještě jednou připomínám, že je možno si zakoupit stolní kalendáře šternberského děkanátu na kalednářní rok 2015 v ceně 50,- Kč.

  Ohlášky 21.09.2014: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • Na neděli 28. září 2014 připadá výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992).
  • Papež František vyhlásil na neděli 28. září 2014 modlitební den za mimořádný biskupský synod o rodině. Poslechněme jeho výzvu a prosme Boha, aby církev nacházela prostředky, jak pomáhat ve složitých rodinných situacích a současně aby zůstala věrná zvejené víře o nerozlučitelnosti manželské svátosti.
  • Na tentýž den připadá i úmrtí papeže Jana Pavla I. (1978).
  • O slavnosti sv. Václava se koná také 10. pouť veřejných činitelů do svatováclavské katedrály v Olomouci. Mše sv., kterou má slavit Mons. Josef Hrdlička, světicí biskup olomoucký, začíná v 10h. Organizátory jsou Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství České republiky a první místopředseda KDÚ-ČSL, RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora Olomouce a Mgr. Ivo Slavotínek, předseda okresního výboru KDÚ-ČSL.
  • Od této neděle si budete moci v sakristii našich farních kostelů zakoupit kalendář šternberského děkanátu na kalendářní rok 2015. Jeho cena je 50,- Kč.
  • Arcibiskupství olomoucké nabízí, se zvláštním doporučením Mons. Jana Graubnera, obrazovou knihu o dějinách a současnosti naší arcidiecéze „Země posvěcená“ v ceně 100,- Kč za 1ks.
  • Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, svolává všechny členy ekonomických rad farností na poradu, která se pod jeho předsednictvím uskuteční ve čtvrtek 2. října 2014 od 18h v paláci arcibiskupské kurie v Olomouci. Ten, kdo se nebude moci zúčastnit, ať to zavčasu oznámí otci Pavlovi. Předmětem zasedání budou „církevní restituce“ a modely hospodaření v Arcidiecézi olomoucké.
  • Připomínám, že probíhá zápis mešních úmyslu na 1. pololetí kalendářního roku 2015!

  Ohlášky 14.09.14: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  ve fotogaleriích najdete několik snímů z arcidiecézní ministrantské poutě 2014 v Kroměříži. Celým programem se vinula rytířská tematika. Naši ministranti mohou průběžné sledovat akce pořádané v naší arcidiecéze zvláště pro ně na těchto stránkách.

  Společné

  • Příští neděli dává otec Pavel duchovní obnovu katolickému hnutí Cursillo na Gruni (Staré Hamry). Při nedělních bohoslužbách bude zastupován P. Bohumírem Vitáskem, proboštem Metropolitní kapituly u Sv. Václava v Olomouci, kterého už znáte z dřívějších let. Můžete se ho zeptat na jeho službu v Arcidiecézní charitě a o nemocné, hlavně ve Fakultní nemocnici Olomouc.

  Ohlášky 7.9.2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Chcete-li se obeznámit s tím, jak proběhl školní výlet na Svatého Antoníčka a na Velehrad, a prohlédnout si pěkné snímky, nahlédněte do naší fotogalerie.

  Společné

  • Rodičům našich školáků připomínám, že je naléhavé, kvůli přípravě školního rozvrhu hodin, urychlené podání přihlášek do římskokatolického náboženství. Otec Pavel je letos připraven vyučovat vyšší stupeň na faře v Dlouhé Loučce. Další možnost mají starší školáci a studenti také na faře v Uničově.
  • Od první zářijové neděle, tj. 07.09.2014, je možno u otce Pavla zapisovat úmysly mší svatých. Pozor změna: budeme zapisovat jen na první pololetí kalendářního roku 2015! Kvůli zvýšenému zájmu o termíny volných mešních intencí vypisuji poslední neděle a jiné sváteční dny spojené obyčejně s pracovním volnem ještě v tomto roce, o kterých nejsou ještě zadány žádné zvláštní úmysly: neděle 7. prosince 2014 (Dlouhá Loučka a Paseka), neděle 14. prosince 2014 (Dlouhá Loučka a Paseka), neděle 21. prosince 2014 (Dlouhá Loučka a Paseka), středa 24. prosince 2014 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka), čtvrtek 25. prosince 2014 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka), pátek 26, prosince 2014 (Paseka), neděle 28. prosince 2014 (Dlouhá Loučka a Paseka).
  • V neděli 14. září 2014 si připomeneme 23 let od úmrtí Mons. ThDr. Františka Vaňáka, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského.
  • Dnes odpoledne slaví otec Pavel mši svatou dle Římského misálu vydaného papežem Janem XXIII. roku 1963 („tridentská mše“) v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci (jde v současnosti o konventní kostel otců dominikánů). Případní zájemci se mohou přidat do jeho vozu.

  Ohlášky 31.08.2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Tentokrát je těch ohlášek, po čtyřech týdnech, opravdu přemnoho. Jsou však důležité. Příjemnou četbu!

  Společné

  • Podle mých informací čím dál četněji obcházejí naše obce svědkové Jehovovi. Jako farář doporučuji věřícím, aby se ke členům této náboženské společnosti chovali s pochopením a tam, kde se to zdá rozumné, prokázali také katolickou pohostinnost. Tímto přístupem jejich naukám, které jsou v přímém rozporu s Biblí, posvátnou Tradicí a učitelským úřadem církve, nikterak nepřitakáváme. Setkání se svědky Jehovovými může býti příležitostí, při níž se dá vyznat katolická víra, založená na Božím Zjevení.
  Moji babičku, uvědomělou katoličku, navštěvovaly ještě před rokem 2000 dvě příslušnice tohoto náboženského uskupení. Získala si je svou laskavostí. Když jednou odešly domů, řekla mi babička prostým jazykem: „Sú to hodné děvčice, Pavélku, enom sa mi na nich neľúbí, že říkajú, že Pán Ježíš za nás neumřel na kříži a že neuctívajú Panenku Marii.“ Tím naprosto přesně vystihla hlavní rozdíly: Svědkové Jehovovi nevěří ve výkupnou moc Kristovy oběti na kříži, nevěří v jeho božství, tudíž nevěří ani v Nejsvětější Trojici. Tím padají všechny další články křesťanské víry (o církvi, o svátostech) a dotčena je též etika. Víra náboženské společnosti Svědků Jehovových se nedá pokládat za křesťanskou. 
  Nutno dodat, že Svědkové Jehovovi, i když to připouštějí neradi, mění dynamicky své učení, morální požadavky, ale i způsob hlásání.
  • V sobotu 16. srpna 2014 blahořečil papež František v Soulu 124 křesťanů, kteří byli umučení proto, že nechali, oproti konfuciánským pravidlům, vystrojit jedné zesnulé katolický pohřeb. Drazí farníci, buďme vděčni Pánu Bohu za to, že žijeme v zemi, kde se mohou bez překážek konat smuteční rozloučení podle náboženství zesnulého. Ve světle dějin je to opravdová výsada.
  • Ještě jednou upozorňuji na plánovaný výlet na svatý Antoníček a Modrou u Velehradu 3. září 2014. Bližší informace u otce Pavla, v Šumvaldě u paní Žofie Čurdové.
  • Vzhledem k chystanému výletu školáků a širší veřejnosti přesouvám obvyklou dopolední návštěvu našich nemocných z první středy na následující den, čtrvtek 4. září 2014. Připomínám, že jsem vždy ochotný přinést svátosti našim věřícím, kteří už nemohou kvůli postupujícím nemocem chodit dlouhodobě do kostela. Rodinné příslušníky žádám, aby z blíženské lásky takovou kněžskou návštěvu zprotředkovali.
  • Dnešní neděli se budou našim žáčkům žehnat aktovky.
  • Rodičům našich školáků připomínám, že je naléhavé, kvůli přípravě školního rozvrhu hodin, urychlené podání přihlášek do římskokatolického náboženství. Otec Pavel je letos připraven vyučovat vyšší stupeň na faře v Dlouhé Loučce. Další možnost mají starší školáci a studenti také na faře v Uničově. Na tomto místě bych rád připomenul, že vést děti ke vzdělávání v pravdách víry je jednou z nejdůležitějších povinností katolických rodičů. Proto bych zároveň Vás rodiče poprosil, abyste výuku náboženství nepovažovali pouze za jakousi alternativu či možnost, ale za povinnost. V praxi to znamená, že dříve než naplánujete termíny různých kroužků, přihlédnete, zda to nekoliduje s výukou náboženství.
  • Od první zářijové neděle, tj. 07.09.2014, je možno u otce Pavla zapisovat úmysly mší svatých. Pozor změna: budeme zapisovat jen na první pololetí!
   

  Ohlášky od 03.08.2014 do 31. 08. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Ve fotogaleriích najdete několik snímků z pohřbu P. Antonína Kryla.

  Společné

  • Protože redaktor našeho farního bulletinu, pan Vojtěch Hýbl, pastorační asistent v Drahotuších, bude dlouhodobě služebně mimo farní kancelář, vydává se tento farní bulletin na celý měsíc dopředu. Děkuji za pochopení.
  • Čeká nás slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Vzhledem k tomu, že jde o pracovní den, doporučuje se věřícím, aby jej alespoň odlišili od ostatních všedních dní a zúčastnili se mše svaté.
  • Ve středu 6. srpna 2014, o svátku Proměnění Páně, navštívím jako obyvkle naše nemocné se svatými svátostmi.
  • 4. srpna 2014 uplyne 22 let od úmrtí kardinála Františka Tomáška. Tohoto roku si připomínáme i 65 let od jeho biskupské konsekrace, kterou mu udělil tajně arcibiskup Josef Karel Matocha v soukromé arcibiskupské kapli v Olomouci.
  • O svátku Proměnění Páně si připomínáme 36 let od úmrtí papeže Pavla VI. Již brzy bude tento ctihodný služebník Boží blahořečen.
  • 8. srpna 2014 uplyne 27 let od úmrtí kněze Aloisa Vičara, který má svůj původ v Dlouhé Loučce. Ať odpočívá v pokoji!
  • 26. srpna 2014 uplyne rovných 5 let od úmrtí duchovního správce Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky, P. Mgr. Zdeňka Holušy. Ať odpočívá v pokoji!
  • Připomínám tradiční svatovavřineckou pouť v Nové Hradečné v neděli 10. srpna 2014.
  • O adoračních dnech (viz dále) se budou slavit mše svaté dle formuláře ze slavnosti Těla a Krve Páně.

  Také se nemůžete vyznat v peripetiích první světové války?

  Milí farníci!
  Nemohu zapomenout, jaký strach se rozhostil při hodinách školského či gymnaziálního dějepisu, když mělo dojít na zkoušení z první a druhé světové války. Úzkostí jsem nedutal. Ve spleti bitev jsem se vždycky ztratil a nikdy jsem nepochopil význam a pointu celého válečného běsnění. Možná jste to jako školáci a studenti prožívali podobně.
  Trochu světla do neslavné světové války vnáší přednáška P. Tomáše Petráčka, zveřejněná na křesťanském portálu Christnet.cz, na kterou si dovoluji odkázat a upozornit.
  Uvedená srozumitelná studie mi posloužila při přípravě na kázání o 18. neděli v liturgickém mezidobí.
  otec Pavel 

  Ohlášky 27. 07. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci a farnice!

  Společné

  • Na sobotu 2. srpna 2014 připadá památky Panny Marie Královny andělů. V těnto den je možno získat plnomocné „porciunkulové“ odpustky za obyvyklých podmínek: návštěva kteréhokoliv kostela řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se pomodlíme Modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce. Nezvyklé označení se odvolává na první kostelíček, který dovolil sv. František vlastnit svému řádu a kde také později zesnul. Dnes je „Porciunkula“ (doslova částečka) obestavena velkolepou bazilikou Panny Marie Královny Andělů.
  • Minulé úterý 22. července 2014 pokračovali naši starší ministranti na faře v Dlouhé Loučce v natírání oken.
  • V úterý 29. července 2014 se pořádá výlet do Jeseníků pro mládež.

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr