Ohlášky 7. 7. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Pseka

  Milovaní farníci,

  Dlouhá Loučka

  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.507,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • V sobotu 29. června 2013 se vybralo při pohřební mši svaté za zesnulého Josefa Smrčka celkem 1.500,- Kč. PBZ!
  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.600,- Kč. PBZ!
  • Dnes se koná sbírka na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení pro náš farní kostel.
  • Paní Marie Maitnerová věnovala dar na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení ve výši 633,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 30. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,

  Společné

  • V pátek 28. června vykonali biřmovanci pouť na Uhlířský vrch nad Bruntálem.
  • V pondělí 1. července 2013 přijede na vizitaci pan děkan P. Josef Janek. Je to poslední vizitace, kterou v úřadu bude konat.
  • Ve středu 3. července navštíví otec Pavel nemocné se svatými svátostmi.
  • Novým děkanem šternberského děkanátu a současně farářem v Uničově byl jmenován P. Mgr. Svatopluk Pavlica.
  • Do Nové Hradečná přichází nový farář P. Mgr. Pavel Stuška.
  • Do Šternberku přichází nový kaplan P. Mgr. Pavel Zaczyk.
  • Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se bude letos řídit v našich farnostech dle nedělního pořadu bohoslužeb.

  Ohlášky 23. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • V neděli 30. června 2013 si připomíná kard. Lva Skrbenského z Hříště i jeho rodiště. V Kuníně bude slavit J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, od 15h mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. Poté bude následovat vernisáž velké výstavy o našem oslavenci pod názvem „Lev oděný v purpuru“, na niž jsme zapůjčili také pohřební paramenta, jež věnoval naší farnosti velmistr a arcivévoda Evžen Habsburský. Za naši farnost se oslav v Kuníně zúčastní otec Pavel.
  • Školního výletu v pondělí 17. června 2013 se zúčastnilo celkem 8 dětí ze Šumvaldu, 5 z Paseky, dospělých včetně otce Pavla bylo 7 osob. Celkové náklady (5.135,- Kč) byly pokryty díky poplatku (dítě po 180,- Kč, dospělý po 280,- Kč) a příspěvku farnosti (96,- Kč na 1 dítě).
  Školním výletem jsme zakončili i letošní výuku katolického náboženství. Přihlášky do příštího roku bude možno podávat k rukám otce Pavla, anebo ředitelů škol.

  Ohlášky 9. 6. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení a milí,

  Společné

  • Kněžské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci: letos budou ordinováni na kněze jen dva jáhni. Z moravských diecézí je to nejméně!
  • Vzpomínkové oslavy na kard. Lva Skrbenského z Hříště krátce zaznamenal Katolický týdeník v posledním čísle (24/2013, str. 2).

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při pontifikální mši svaté vybralo celkem na zrestaurování sochy Zmrtváchvstalého 14.057,- Kč. PBZ! V tuto chvíli je vybráno na daný účel 36,02% z celkové ceny.
  • V pondělí 17. června se mše svatá ruší kvůli tomu, že otec Pavel doprovází děti na školním výletě.

  Šumvald

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 950,- Kč. PBZ!

  Paseka

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 847,- Kč. PBZ!
  • O této neděli přijme svatý křest Tomáš Korotwitschka.

  otec Pavel

  Ohlášky 09. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • Školní výlet pro děti navštěvující výuku náboženství v pondělí 17. června 2013: Tentokrát vyrazíme do brněnského exploratoria, kde se děti zúčastní interaktivního programu o vzniku sluneční soustavy.
  Pasecké děti budou mít sraz u OÚ v Pasece v 7h, odtamtud je bude kyvadlově odvážet na nádraží v Újezdě paní Ing. Soňa Šlosarová mikrobuskem a buď pan Bolard nebo jeho paní. Děti ze Šumvaldu mají shromaždiště u kostela (socha sv. Jana Nepomuka na parkovišti) rovněž v 7h. Odtamtud je bude odvážet otec Pavel a pan Ing. Dušan Kyselý.
  Babičky a dědečkové, maminky a tatínkové budou srdečně vítáni na palubě.
  Pojedeme vlakem (OS 3626) na Olomouc, z Uničova odjíždí v 7:45, z Újezda v 7:53. V Olomouci budeme v 8:28 a přesedáme na vlak do Brna (9.07 - v Brně 10:42).
  Z hl. nádraží pojedeme šalinou rovnou na hvězdárnu. Program začíná v 11:30 a trvá 45 minut. Poté necháme děti něco nakoupit a přejdeme do blízkého kostela sv. Augustina, kde bude mše. Zbývá nám přibližně hodina volného času, kterou využijeme podle situace.
  Návrat rychlíkem 907 Špilberk (z Brna 15:18, v Olom. 16:51), z Olom. osobákem 3637 v 16:57, v Újezdě 17:32, Uničově 17:41.
  Cena: skupinová jízdenka na jednoho okolo 200,- Kč, 60,- Kč v hvězdárně na osobu, lístky na šalinu počítejme 20,- Kč na osobu, celkem tedy 280,- Kč na osobu. Děti zaplatí celkem po 180,- Kč, dospělý nepedagogický doprovod  celých 280,- Kč, zbytek doplatí farnost Paseka a farnost Šumvald.
  Pedagogický dozor: P. Pavel Hödl, SL.L. a Mgr. Tomáš Macoun.
  • 10. června uplyne 41 let od úmrtí biskupa českobudějovického ThDr. Josefa Hloucha.
  • Biřmovanci se setkají na pravidelné schůzce v sobotu 15. června od 16h na faře v Dlouhé Loučce.

  Ohlášky 02. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  • Mezi památkami, které jsem ve Vídni navštívil, byl i dům Německého řádu, v němž se ukrývá nádherná gotická kaple, ale také řádová klenotnice.
  • V pondělí 27. května byla zřízena na faře v Dlouhé Loučce menší výstavka o životě kard. Lva Skrbenského z Hříště. Shlédnout ji budete moci kdykoli podle osobní domluvy. Se slavnsotní vernisáží se počítá o svatobartolomějských hodech.
  • Koncert Hradišťanu v pátek 7. června od 18h: zbývají ještě poslední lístky na Obecním úřadě v Dlouhé Loučce.
  • Kardinál Dominik Duka bude v Dlouhé Loučce v neděli 9. června od 10 h sloužit zádušní mši za kard. Lva Skrbenského z Hříště. Před požehnáním představí veřejnosti PhDr. Jitka Jonová, Th.D. svou monografii o baronu Skrbenském. Po požehnání odhalí J. E. D. Duka zrestaurovanou sochu Zmrtvýchvstalého připisovanou Jiřímu Heinzovi.
  Po bohoslužbě přijde vzácný host kard. Duka mezi lidi před kostel.
  Pohoštění formou guláše je připraveno pro všechny účastníky slavnosti.
  • Od 1. července nastupuje do Nové Hradečné nový farář, dosavadní kaplan ze Šternberka P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš. Těšíme se i na to, že navážeme na spolupráci při vydávání našich Farních listů. P. Vladimíru Mrázkovi, který vydávání Farních listů zatím zaštiťoval, vřele děkujeme a přejeme mu mnoho Božího požehnání do nového působiště v Kyjově.
  • Ve středu 5. června dopoledne navštívím jako obvykle nemocné se svatými svátostmi.
  • Ve středu 5. června uplyne 66 let od úmrtí P. ThDr. Jaroslava Studeného.

  Ohlášky 19. 05. a 26. 05. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné

  • O této neděli vychází dvojčíslo Farních listů.
  • Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka ve spolupráci s Obcí Dlouhá Loučka oznamuje, že jsou již nyní k prodeji lístky na blížící se vystoupení souboru Hradišťan pod uměleckým vedením Jiřího Pavlicy, které se má uskutečnit v pátek 7. června 2013 ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce od 18h, a to na následujících místech: Obecní úřady v Dlouhé Loučce, Šumvaldě a Pasece, jakož i v Městském informačním centru Uničov (Masarykovo náměstí).
  • Dnes se koná při mších svatých sbírka na školy v arcidiecézi.
  • Ve středu 15. května se otec Pavel zúčastnil v dlouholoučském Kulturním domě besedy týkající se přípojky do chystaného obecního vodovodu.
  • Otec Pavel pobírá od pondělí 20. května do soboty 25. května dovolenou, bude pobývat služebně na kongresu katolického hnutí Cursillo ve Vídni. Mše svaté jsou během celého týdne, pochopitelně kromě neděle, zrušeny. Mši sv. sanatoriu v Pasece ale nerušíme.
  S případnými požadavky, jako je pohřeb, se laskavě obracejte po dobu mé dovolené na kolegy ve Šternberku (P. Mgr. Antonín Pechal, farář a místoděkan šternberský: tel. 731 621 117.
  Věřící jsou po dobu nepřítomnosti otce Pavla ve farnostech vřele vybízeni, aby se shromáždili k májovým pobožnostem.
  • Biřmovanci se setkají 1. června na faře v Dlouhé Loučce od 16h.
  • K prvnímu svatému přijímání vyprošujeme dětem především vytrvalost.

  Ohlášky 12. 5. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  Společné

  • Otec Pavel a slečna Zuzana Horáčková z Dlouhé Loučky zve všechny farníky dnes v neděli 12. května na posezení nad fotkami ze Svaté země na faru v Dlouhé Loučce, od 17h.
  • Ministrantský den v Olomouci v sobotu 11. května 2013.
  • Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka zve v pátek 17. května odbornou i laickou veřejnost na přednášku slečny PhDr. Jitky Jonové, Th.D. z katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která od 18h promluví v místním kině o životě a díle našeho slavného spoluobčana barona kardinála Lva Skrbenského z Hříště. Na závěr přednášky dá dr. Jonová příležitost návštěvníkům k volným dotazům. Přednášející je autorkou monografie Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce, která bude veřejnosti představena a nabídnuta v červnu během oslav 75 let od úmrtí kard. Lva a 150 od jeho narození.
  • Biřmovanci se setkají na faře v Dlouhé Loučce v sobotu 18. května.
  • Slavností seslání Ducha svatého končí doba velikonoční a přechází do liturgického mezidobí.
  • Příští neděli 19. května o slavnosti Seslání Ducha svatého bude výtěžek mešní sbírky určen výlučně na církevní školy v arcidiecézi.

  Několik snímků z výletu do Olomouce v sobotu 4. května 2013

  Milí farníci,

  sobotní výlet do Olomouce 4. května 2013 proběhl, Bohu díky, nádherně.
  Po dopoledním předání medaile sv. Jana Sarkandra za zásluhy, které proběhlo v katedrále sv. Václava, z rukou arcibiskupa Jana Graubnera panu Miloslavu Dubovému ze Šumvaldu, pokračovala recepce v arcibiskupském paláci.
  Od 12:30 se poutníci ze Šumvaldu přesunuli na svatomichalskou faru, kde prožívá svůj důchod P. Antonín Kryl. Poblahopřáli jsme mu k blížícím se 95 letům života a zavzpomínali na "staré časy". Otec Antonín nám na závěr udělil kněžské požehnání a nechal všechny farníky ze Šumvaldu srdečně pozdravovat.
  Posléze jsme si prohlédli expozice Arcidiecézního muzea, mezi nimiž je také pozdně gotická socha sv. Petra z Dlouhé Loučky.
  Všechny fotografie na přání poutníků nezveřujňujeme.

  Otec Pavel

  Na recepci v arcibiskupském paláci v OlomouciNa návštěvě u otce Antonína Kryla

  Ohlášky 5. 5. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné

  • Otec Pavel a slečna Zuzana Horáčková z Dlouhé Loučky zve všechny farníky dnes v neděli 12. května na posezení nad fotkami ze Svaté země na faru v Dlouhé Loučce, od 17h.
  • Na čtvrtek 9. května připadá letos slavnost Nanebevstoupení Páně, která je ve všeobecné církvi svátkem zasvěceným. Katolíkům v Čehách a na Moravě se doporučuje, aby se tohoto dne alespoň zúčastnili mše svaté.
  • Ministrantský den v Olomouci v sobotu 11. května 2013. S ministranty se do naší historické moravské metropole vydá otec Pavel, návrat domů okolo 17h. S sebou svačinku, ministrantský úbor, sportovní oblečení a hlavně dobrou náladu. Více informací www.ministranti.info.
  • O májových pobožnostech se letos věřící mohou zaposlouchat do čtení o vzniku a smyslu mariánských svátků během církevního roku.
  • Blíží se 1. červenec, o kterém se v naší arcidiecézi tradičně přistupuje k novým jmenováním, přesouvají se kněží na nová místa a starší kolegové odcházejí do zaslouženého starobního důchodu.  Abych nenechával své farníky v nejistotě, prohlašuji, že letos se ve správě našich tří farností neočekávají změny.
  Koncem března 2013 jsem se rozhodl přijmout nabídku pana arcibiskupa a navázat na svá licenciátní studia. (Tuto nabídku jsem loni už jednou odmítl.) Během měsíce dubna 2013 jsem si musel v souladu se svým svědomím vybrat, na které univerzitě svá doktorandská studia uskutečním. V úvahu přicházel Papežský liturgický institut při Papežském atheneu sv. Anselma v Římě, anebo katedra liturgiky Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po dlouhé váhání jsem zvolil možnost druhou. V Římě bych sice plynně pokračoval v bodě, kde jsem se před třemi lety zastavil, ale znamenalo by to opustit Dlouhou Loučku, Šumvald i Paseku. Usoudil jsem, že teprve nyní se v našich farnostech začíná něco hýbat, učíme se opravdové spolupráci. Mé rozhodnutí tedy sleduje prospěch našich farních společenství.
  Každý duchovní správce, který při svém svěcení sliboval vlastnímu ordináři i jeho nástupcům poslušnost, by měl být připraven odejít ze svého působiště, kdykoli to představený uzná za vhodné. V našem konkrétním případě se však zdá, že by Arcidiecéze olomoucká, v osobě generálního vikáře, uvítala, s ohledem na trvale se snižující počet kněží v činné službě, kdybych i já zůstal doma.
  Již nyní děkuji všem svým drahým farníkům za jejich podporu a těším se na další společné putování do Božího království. Komunisté kdysi říkávali: Kdo chvíli stál, už stojí opodál. V jistém smyslu to platí také o věřících. Mohou růst a zrát jen tehdy, jsou-li v pohybu, chtějí-li se prohlubovat a pokud neztratili vznešenou ctnost naděje.