Ohlášky 04. 05. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci

  Společné

  • O první středě navštívím nemocné s našimi svátostmi.
  • Příští neděli, 11. května 2014, se koná při mši sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.
  • Všimněte si laskavě volných mešních úmyslů příští neděli v Dlouhé Loučce, Šumvaldu, Pasece a Horní Sukolomi.

  Ohlášky 27. 04. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  upozorňuji, že do fotogalerií přibyly snímky z velikonoční vigilie.

  Společné

  • Dnes končí velikonoční okráv.

  • V měsíci květnu se rozbíhají také májové pobožnosti (viz pořad bohoslužeb: Šumvald o středách po mši svaté, v Dlouhé Loučce o čtvrtcích přede mší svatou a v Pasece, kvůli mladým rodinám, o nedělích od 14h). S ohledem na probíhající ideový rok se v nich zaměříme více na rodiny a manželství. Protože je otec Pavel svou profesí liturgista, bude vysvětlovat na pokračování význam manželského obřadu, jeho vývoj a dnešní podobu. Kvůli katechezi pronášené během mariánské pobožnosti bude ve všední den odpadat mešní homilie. 

  • Na tento týden připadá i první pátek.

  • Otec Pavel se účastní 1. května 2014 výletu na Uhlířský Vrch (Bruntál) s olomouckými cursillisty. Ještě může do svého auta přibrat dva poutníky. Odjezd z Dlouhé Loučky 8:45. Program začne křížovou cestou vzhůru k mariánskému kostelu, kde bude přinesena oběť mše svaté. Následuje oběd a posezení s přáteli.

  • Na pondělí připadá památka sv. Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu, kněze, jehož velkým ctitelem od bohosloveckých let byl i Jan Pavel II. Ludvíkovo heslo Totus tuus (celý Tvlůj), kterým se skládá poklona Panně Marii, si svatý papež dal do svého heraldického znaku.
  • Ve středu navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.

  Nechte se inspirovat velikonočními myšlenkami arcibiskupa Jana Graubnera

  jan-graubnerOlomoucké Centrum pro rodinný život nabízí pro nadcházející velikonoční dobu zájemcům zasílání citátů arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budu tematicky zaměřené k Roku rodiny a příjemci je budou dostávat zdarma.
  Olomouc: Myšlenky budou na mobilní telefon zasílány vždy ráno v období od neděle Zmrtvýchvstání Páně (20. dubna) až do slavnosti Seslání Ducha svatého (8. června), kterou doba velikonoční končí. Přihlásit se lze už nyní nebo kdykoliv později, a to až do konce velikonoční doby.
  Pro přihlášení k odběru stačí odeslat SMS ve tvaru VAM +JAN na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma, zájemce platí pouze za odeslanou přihlašovací SMS podle svého tarifu. Službu zajišťuje Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci se společností T-Mobile. Bližší informace jsou k dispozici na tomto místě.

  Ohlášky 20. 04. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • Na 24. dubna 2012 připadá adorační den šumvaldské farnosti; téhož dne budou zasedat kněží šternberského děkanátu na dlouholoučské faře. Povšimněte si laskavě z toho důvodu změn v pořadu bohoslužeb.
  • Od neděle Zmrtvýchvstání do 2. neděle velikonoční probíhá velikonoční oktáv.
  • O neděli Božího milosrdenství 27. dubna 2014 bude papež František vedle bl. Jana XXIII. svatořečit i bl. Jana Pavla II. Polský papež, rodným jménem Karol Wojtyła, rozšířil název této neděle o přídomek „Božího milosrdenství“ a v její předvečer roku 2005 i umřel. Věřícím srdečně doporučuji sledovat přímý televizní přenos ze Svatopetrského náměstí od 10h!

  Ohlášky 13. 04. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  račte se obeznámit s novými ohláškami a pořadem bohoslužeb:

  Společné

  • Jako duchovní správce musím upozornit na to, že pohřební liturgie chápe zesnulého jako „služebníka Božího“ (famulus/a). Po celou dobu jej důsledně nazývá jen křestním jménem. Před Boží soud nesmrtelná duše nepředstupuje s oxfordským diplomem ani řádem práce. Jakékoli hodnosti nemají při křesťasnském pořbu své místo. (Výjimka platí jen pro svěcené služebníky a na základě privilegia, také pro nejvyšší státní představitelé.) Celý pohřeb má zvěstovat, že jsme si před Bohem všichni rovni.
  Tomu se musí podřídit i pohřební promluva. Naprosto nemístné jsou chvalořeči, na které někdy neznalí příbuzní čekají pod vlivem pohřbů občanských. „Jen Bohu samému se budeš klanět a jemu sloužit.“ (1. přikázání)
  Srov. také Katechismus katolické církve 1688: „Homilie se má vyhnout formě a stylu pohřební chvalořeči a má osvětlit tajemství křesťanské smrti ve světle vzkříšeného Krista.“
  • Ve všech našich farnostech se dnes koná průvod s ratolestmi. Jde o jedno z nejkrásnějších procesí během církevního roku. Pohyblivější věřící ať počkají před kostelem.
  • Dnes od 15h se koná pravidelné zpovídání ve Šternberku za účasti mnoha kněží z okolí.
  • V Uničově se bude hromadně zpovídat v úterý 18. dubna 2014 od 16h do 18h (přinejmenším).
  • O Zeleném čtvrtku se koná jako obyčejně pontifikální mše svatá v olomoucké katedrále od 9:30, při níž bude posvěceno i křižmo (jímž bude mj. biřmován v průběhu velikonoční vigilie i Pavel Peřina z Paseky). Této slavné bohoslužby se tračně zúčastňují s otcem Pavlem také jeho ministranti.
  • Povšimněte si, že v těch kostelích, kde se bude o Zeleném čtvrtku slavit mše svatá, bude svatostánek, dle církevních předpisů, už před začátkem prázdný. Věřící ať tedy nepoklekají.
  • Během Svatého týdne je ještě několik příležitosti k zadání mše svaté (pochopitelně s výjimkou Velkého pátku, kdy se mše svatá v římském obřadu neslaví).
  • O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 20. dubna 2014 se bude konat sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář.
  • Křížová cesta na Rudě se koná o Velkém pátku od 20h.
  • Upozorňuji, že Velký pátek je dnem přísného postu. 

  Ohlášky 06. 04. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • V uplynulých dvou týdnech proběhly pravidelné revize hasičských přístrojů, k likvidaci některých vysloužilých a pořízení nových.
  • V pondělí vzpomeňme v modlitbě na otce arcibiskupa Jana Graubnera a jeho pomocného biskupa Josefa Hrdličku, oba si totiž připomínají výroční den svého biskupského svěcení . 7. dubna 1990 na ně vložil ruce František Vaňák, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský; spolusvětiteli byl Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, a Karel Otčenášek, královéhradecký biskup.
  • V úterý 8. dubna 2014 bude skládat věčné sliby sr. Magdaléna ve šternberském klášteře kapucínek.

  Papež František píše všem rodinám

  Papež FrantišekDrahé rodiny,
  stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil o jednom setkání, které se, jak známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. Jde o mimořádné valné zasedání biskupské synody svolané proto, aby se prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci evangelizace“. Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, že čelí i novým pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. Do tohoto významného setkání je zapojen celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené osoby a věřící laici z místních církví na celém světě. Všichni se na jeho přípravě aktivně podílejí konkrétními připomínkami a nepostradatelným přínosem modliteb. Více než kdy jindy je podpora modlitby nezbytná a důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny.  Toto synodní zasedání se totiž bude zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a společnosti, problémům manželství, života rodiny, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. Takže vás prosím, abyste intenzivně prosili Ducha Svatého, aby dal světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich náročném úkolu. Jak víte, po tomto mimořádném synodním zasedání bude po roce následovat řádné zasedání, které je pokračováním v tématu rodiny. V této souvislosti se ve Filadelfii v září 2015 uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme se tedy všichni společně, aby těmito událostmi církev vykonala opravdovou cestu rozlišování a osvojila si odpovídající pastorační prostředky, aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve světle a síle, vycházejících z evangelia.

  Ohlášky 30. 03. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • Ve středu 2. dubna 2014 navštívím jako obvykle se svatými svátostmi nemocné.
  • 2. dubna 2014 uplyne 9 let od úmrtí bl. Jana Pavla II.
  • 6. dubna 2014 si připomeneme rovných 40 let od úmrtí kard. Štěpána Trochty, které nastalo po několikahodinovém drastickém výslechu STB v litoměřické biskupské rezidenci.
  • Kvůli přechodu na letní čas dochází k úpravě všednodenních bohoslužeb. V Pasece se páteční čas mše svaté měnit nebude, abychom vyšli vstříc služebním povinnostem pana varhaníka.

  Ohlášky 23. 04. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • 25. března se slaví Zvěstování Páně, tj. početí Pána Ježíše; ve všeobecné církvi jde zasvěcený svátek, u nás biskupové doporučují, aby se věřící zúčastnili mše svaté, a pokud možno, zachovali sváteční ráz dne. V roce, kdy Pán Ježíš trpěl za spásu celého světa, připadlo ukřižování právě na 25. března. Jak moudré Boží řízení!
  • Povšimněte si v pořadu bohoslužeb volných mešních úmyslů, hlavně nedělních.
  • O 4. neděli postní dojde k jednorázové výměně kněží: U nás bude sloužit P. Stanislav Suchánek, farář ve Štítech, rodák z Uherského Brodu. Váhavější farníci, využijte jeho přítomnosti k přijetí svaté zpovědi.
  K občasné výměně kněží jsou faráři vlastním biskupem přímo vybízeni. Dbá se o to mj. i při pravidelných ročních vizitacích. Nejde o nic neobvyklého.

  Dlouhá Loučka

  • O 2. neděli postní, 16. března 2014, se při mši svaté vybralo 1.004,- Kč. Pán Bůh zaplať!
  • 23. března 2014, o 3. neděli postní, přijme při mši svaté křest Veronika Mária Cigániková z Dlouhé Loučky.

  Šumvald

  • O 2. neděli postní, 16. března 2014, se při mši svaté vybralo celkem 1.150,- Kč. Pán Bůh zaplať!

  Paseka

  • O 2. neděli postní, 16. března 2014, se při mši svaté vybralo celkem 1.293,- Kč. Pán Bůh zaplať!
  • V pátek 21. března 2014 se bude konat od 17h biblická hodina v kinosále paseckého sanatoria.
  • O této neděli přijímá při farní mši svaté první skrutinium pan Pavel Peřina.
  Dále upozorňuji na hezké snímky, které přibyly do fotogalerie, z obřadu přijetí katechumenů, včetně našeho Pavla Peřiny, mezi čekatele křtu ve svatovávlavském dómu v Olomouci.

  otec Pavel

  Ohlášky 16. 03. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  seznamte se s novými ohláškami

  Dlouhá Loučka

  • O 1. neděli postní, 9. března 2014, se při mši svaté vybralo 1.106,- Kč. Na květiny bylo zvlášť darováno 100,- Kč. Za oboje Pán Bůh zaplať!

  Šumvald

  • O 1. neděli postní, 9. března 2014, se při mši svaté vybralo celkem 1.000,- Kč. Pán Bůh zaplať!

  Paseka

  • O 1. neděli postní, 9. března 2014, se při mši svaté vybralo celkem 846,- Kč. Pán Bůh zaplať!

  otec Pavel

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr