Dekret o odpustcích ke světovému dni nemocných

  Benedikt XVI.Vykoupení se završilo prostřednictvím svatého Kristova Kříže, totiž prostřednictvím jeho utrpení. Veškeré lidské utrpení může vpravdě být účastí na spasitelském utrpení Pánově. Apoštol Pavel říká: „Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev“ (Kol 1,24).

  Ohlášky 3. 2. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • Ve středu 6. února navštívím se svatými svátostmi naše nemocné.

  Dlouhá Loučka

  • O 3. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo celkem 554,- Kč. PBZ!
  • Stavební odbor Města Uničov vyjádřil kladné stanovisko k restaurování kulturní památky, jíž je socha Salvátora.
  • V sobotu 9. února se uskuteční v sakristii farního kostela sv. Bartoloměje zasedání Ekonomické rady Římskokatolické farnosti v Dlouhé Loučce.

  Ohlášky 27. 01. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí,
   

  Společné

  • Tématická kázání dle projektu Učící se církev: Již šestým rokem jsou kněží Čech a Moravy vázáni kázat o nedělích a jiných významnějších dnech dle osnov schválených Českou biskupskou konferencí o první nedělí adventní roku 2007. Výhrady k němu jsou oboustranné, jak z Božího lidu, tak ze strany duchovenstva. Dříve než kazatel předstoupí před věřící, musí si pečlivě vše připravit, ozvěžit teologické znalosti a prohloubit je. Jde mimojiné také o praktickou stránku: bohoslužba se nemůže neprodloužit, což hlavně v zimních měsících působí v neotápěných kostelech značné obtíže nejen posluchačům, ale i samotnému kazateli.
  Není možno však přehlédnout ani přednosti tohoto počinu: valná část návštěvníků nedělních bohoslužeb mají, často bez viny, velmi chabý základ v katechismu (věrouka, morálka, liturgie, modlitba) a schází jim čas nebo i ochota k samostudiu nebo ke vzdělávání mimo nedělní bohoslužbu. Biskupové si dobře uvědomují, že homilii, kázání, jakožto aktualizaci hlásaného Božího slova nelze dlouhodobě zaměňovat s tenatickou přednáškou nebo hodinou katechismu. Přesto s ohledem na urgentní nutnost předávat pozapomenuté obsahy víry nařídili tento vždělávací cyklus.
  • Svatoblažejské požehnání bude zájemcům jednotlivě udíleno po nedělní mši svaté 2. února. Jako obyčejně připomínám, že tato svátostina nemůže nahradit pravidelnou a uvědomělou účast na svátostech církve.
  • Schůzka biřmovanců se uskuteční v sobotu 2. února jako obvykle na faře v Dlouhé Loučce od 16h.
  • V sobotu 2. února se koná ve Šternberku tradiční hromniční pouť matek. V 10h začíná mše.

  List Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, k podávání přihlášek do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

  Mons. Jan GraubnerDrazí bratři a sestry,
  znovu nastává doba přihlášek do kněžského semináře. Proto si dovoluji oznámit, že v něm máme dost místa pro nové kandidáty kněžství, kteří by se zde připravovali na své poslání.
  Děkuji všem, kteří seminář podporují, všem, kteří se za nová povolání modlí, ale i těm, kteří rádi přijímají do své rodiny děti a dobře je vychovávají, všem, kteří pomáhají kněžím a zapojují se do služby ve farnosti. Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří jste se někdy myšlenkou na kněžství zabývali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují.
  S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce žehná
  arcibiskup Jan

  Ohlášky 20. 01. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  začtěte se do aktuálních ohlášek

  Společné

  • Na poslední kněžské radě šternberského děkanátu nám P. Josef Janek poskytl částečné informace o majetkovém vyrovnání státu s našimi farnostmi. Farnost Dlouhá Loučka bude žádat o více než 28 ha, Šumvald necelých 9,5 ha. Paseka se ještě zpracovává.
  • Pravidelné setkání biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce se kvůli služebním povinnostem otce Pavla na Velehradě odkládá ze soboty 26. ledna na sobotu následující, tj. 2. února. Tentokrát začneme hovořit o morálce.

  Ohlášky 13. 1. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  • Poděkování za spolupráci při organizaci tříkrálové sbírky, paseckým skautům, Klokánku z Dlouhé Loučky a šumvaldskému týmu pod vedením paní Čurdové a pana Jaroše.
  • Od 18. do 25. ledna se křesťané spojují v modlitbě za jednotu křesťanů. I když je jednota už teď a od věků známkou církve katolické, zbývá přivést do plného společenství s touto pravou Kristovou církví i odloučené křesťany.
  • Dnešním svátkem přechází vánoční období do liturgického mezidobí.

  Dlouhá Loučka

  • O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2013 se při mši svaté vybralo celkem 920,- Kč. PBZ!
  • Dnes odpoledne se koná ve 14h svátostné požehnání ve farním kostele.
  • V pondělí 12. ledna se rozloučíme při requiové mši svaté od 14h s naší zesnulou sestrou Marií Kouřilovou, roz. Brachtlovou (*30. dubna 1925 v Šumvaldě – + 7. ledna 2013). Poté budé jejé tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. RIP!
  • Z důvodu pohřbu se večerní mše 14. ledna ruší.

  Paseka

  • O slavnosti Zjevení Páně se při mši svaté vybralo celkem 1.743,- Kč. PBZ!

  pdf Elektronická verze Farních listů č. 2.

  2. týden

  13. – 20. ledna 2013

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  13. 1.

  Neděle

  Svátek Křtu Páně

  Dlouhá Loučka – farní kostel

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

  Za + kněze Bohumila Strommera a jeho rodiče

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka – farní kostel

  14:00

  svátostné požehnání

  14. 1.

  Pondělí

  Pondělí 1. týdne v mezidobí

            Dlouhá Loučka

  14:00 !

  requiem za Marii Kouřilovou

  15. 1.

  Úterý

  Úterý 1. týdne v mezidobí

  ---

  ---      

  ---          

  16. 1.

  Středa

  Středa 1. týdne v mezidobí

            Šumvald          

  15:00

  Za * a + rodinu Brachtlovou a Léharovou

  17. 1.

  Čtvrtek

  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka – zimní oratoř na faře

  15:30 – 16:30

  adorace Nejsvětější svátosti, nešpory a svátostné požehnání

  16:30

  radostný svatý růženec

  17:00

   

  18. 1.

  Pátek

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

              Paseka 

  16:00

   

  19. 1.

  Sobota

  Sobotní památka Panny Marie

  Paseka - sanatorium

  12:30

  Za ++ rodiče, manžela, 2 syny, 3 sourozence, * a + rodinu

  20. 1.

  Neděle

  2. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka – farní kostel

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Rudolfa Otta, manželku a celou rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + kněze Grantiška Wariše

   

  Ohlášky 6. 1. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milí,

  Společné
  • Od pondělí 7. do 9. ledna pobírá otec Pavel řádnou dovolenou. V případě potřeby (např. zařizování pohřbu) volat na jeho mobilní číslo (731 626 519).
  • 7. schůzka biřmovanců se uskuteční v sobotu 12. ledna jako obvykle od 16h v prvním poschodí fary v Dlouhé Loučce.

  Pour feliciter 2013: Zajímavost k zamyšlení

  Konstantinovo vidění, jak si je představoval Raffaelo ve vatikánském Apoštolském paláciZ Matoušova evangelia se dozvídáme, že mudrce přivedla k narozenému králi do Betléma "hvězda" (2,7: řecky "astér"). 
  Stojíme před kosmickou záhadou: jako by se celé stvoření, i vesmírná tělesa, radovalo z narození Vykupitele a těm, kdo Boha hledají, napovídalo.  Čtyři jasné planety (žlutě) a několik jasných hvězd (modrobíle) byly v předvečer bitvy v těsné blízkosti nad jihozápadním obzorem. Měsíc (úplně nalevo) mohl ještě zesílit dojem, že pozorovatel vidí znamení písmen chí a rhó.Říká se, že...
  Dne 27. října roku 312 n. l. se u Milvijského mostu přes řeku Tiberu v blízkosti Říma schylovalo k bitvě mezi Konstantinem a jeho soupeřem Maxentiem. Ze střetu měl vzejít budoucí římský císař.
  Podle pověsti se v předvečer na obloze objevilo znamení v podobě řeckých písmen chí (X) a rhó (P). Konstantinu došlo, že jde o první dvě písmenka slova CHRISTUS. Dokonce měl uslyšet hlas: „In hoc signo vinces", tj. "V tomto znamení zvítězíš". Neprodleně nařídil vojákům namalovat si na brnění onen nebeský znak.
  Vítězství v bitvě pak přisuzoval tomuto kroku.

  Dnes víme, že v době bitvy opravdu došlo ke konjunkci jasných planet.
  Podle některých historiků mohly planety, blízké hvězdy a Měsíc na nebi vytvořit seskupení ve tvaru chí a rhó.

  Díky Konstantinu Velikému ustalo v římské říši po třech stel letech pronásledování Kristových učedníků. Nedejme se ale mýlit: Kořenem tohoto epochálního obratu nemusela být Konstantinova ryzí víra, nýbrž římská pověrčivost, hvězdopravectví, důvěra v kouzelné talismany. V dalších letech Konstantin viděl v křesťanství spíše politického spojence a společenský tmel. (O křesťanech měl vysoké mínění, neboť se neobohacovali na úkor říše, vedli spořádaně své rodiny a dodržovali platné zákony.) Pokřtít se dal až na smrtelném lůžku! Žít křesťansky se mu zdálo být příliš omezující.
  Ať už tajemné sdělení na noční obloze vyjadřovalo cokoli, nakonec přispěl k dobrému.

  Jak se ten dávný císař podobá našim současníkům! Svou hlubokou touhu po duchovnu uspokojují ledačím. Kéž nesčíslná znamení v jejich životech nejsou bludičkami, ale přivádějí ke vtělenému Bohu, Pánu celého světa.

  S prvním dnem kalendářního roku zdravím všechny své farníky, zvláště hledače pravdy z Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky.
  Požehnaný rok 2013 přeje

  otec Pavel 

  Ohlášky 30. 12. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné:

  • Poděkování všem, kteří se zapojili do svátečních příprav v našem kostele.
  • O této neděli slavíme katolíci římského obřadu svátek Svaté Rodiny. Manželé budou moci při mši svaté, na přání několika párů, obnovit své sliby.
  • Šťastný Nový rok 2013 přeje otec Pavel.
  • Ve středu 2. ledna 2013 navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
  • O slavnosti Zjevení Páně, v neděli 6. ledna 2013, se v našich končinách žehnají během mše svaté, na památku tří královských darů, kadidlo, křída případně i zlato. Věřící si mohou při této příležitosti přinést k požehnání drobné předměty náboženské úcty ze zlata či jiných drahých kovů.
  Při této mši se zároveň světí voda. Zájemci ať si přinesou vhodné prázdné nádoby. Z estetických důvodů je laskavě nepokládejte v kněžišti, nýbrž uschovejte při sobě. Až po liturgii budou plněny pomocí naběračky a trychtýře.

  Ohlášky 23. 12. 2012 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Požehnané Vánoce 2012 přeje svým milým farníkům, kostelovým i nekostelovým, otec Pavel.
  • Zpovídání ve Šternberku (chrám Zvěstování) se koná jako obvykle o čtvrté neděli adventní od 14h.
  • Sledujte, prosím, vánoční pořad bohoslužeb.
  • V sobotu 29. prosince se koná 6. setkání biřmovanců na faře, jako obvykle v 16h.