Ohlášky 4.11.2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné:

  • O této středě navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
  • Upozorňujeme na zajímavou přednášku P. Pavla Kopečka, SL.D. o „Slepých cestách současné sakrální architektury“, která zazní v zábřežském Katolickém domě ve středu 7. listopadu od 18h.

  Závěrečná zpráva o proběhnuvší výstavce na šumvaldské faře

  Šumvaldská fara, jak vypadá v současnostiNedávno skončená výstavka na šumvaldské faře začala o víkendu 8.-9.9., kdy i v České republice probíhaly Dny evropské kultury. Pravidelně bývají při těchto dnech otevřeny i běžně nezpřístupňované památkové objekty. Celorepublikovýinternetový portál je přístupný všem a zájemci naněm mohou nalézt seznamy objektů s nabídkou programu a s údaji o otevírací době. Letos poprve byly vyhlášeny i Dny technických památek. Pro Šumvald i Břevenec je zde otevřená zatím nevyužívaná možnost zapojit se. Mohly by být otevřeny nejen kostel, fara a kaple, ale i škola a některé zemědělské usedlosti, mlýny atd., pokud by jejich majitelé měli zájem. Vstup je v těchto dnech bezplatný. Že by návštěvníci dobrovolně přispěli na údržbu památky, je jistě možné.
  Výstavka byla první neděli otevřena již po mši v kostele sv. Mikuláše pro účastníky zájezdu z Palkovic a Metylovic, kteří za organizační pomoci pí Jiřiny Axmannové a Marie Brázdové přijeli uctít památku svého faráře P. Romualda Filipa, šumvaldského rodáka, u příležitosti 45. výročí jeho úmrtí. Se zájmem si ji prohlédl i P. Antonín Kryl (nar. 1918 v Šumvaldě) za doprovodu své neteře pí Žofie Čurdové. Projevoval živý zájem o dění v rodišti. Nad albem fotografií Jaroslava Konečného si připomněl školní léta a s dojetím vzpomínal zvláště na svoji primici v dubnu 1942. Tehdy mu německé úřady nepovolily tradiční průvod z otcovského domu, a proto bylo využito velikonoční Bílé soboty, kdy početný průvod družiček a občanů podpořil svého sourodáka a doprovodil novokněze průvodem kolem kostela (kdy se šlo v opačném směru, jak P. Kryl zdůraznil).

  Ohlášky 28. 10. 2012 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení farníci,

  přečtěte si žhavé novinky z našich tří farností.

  Společné:

  • Dnes si připomínáme 94 let od vyhlášení Československa.
  • Upozorňujeme, že změna času z letního na zimní, která proběhne zítra o třetí hodině ranní, ovlivní, stejně jako loni a na přání farníků, také časy bohoslužeb: viz pořad bohoslužeb.
  • Stolní kalendáře děkanátu: zanedlouho budou v prodeji. Prosíme, neunáhlete se s koupí jiných stolních kalendářů.
  • Biřmování 2003: schůzka po čtrnácti dnech v sobotu od 16h v 1. poschodí na faře v Dlouhé Loučce (tzn., že následující setkání už tuto sobotu 3. listopadu!). Přihlášených za Dlouhou Loučku 3 osoby, za Paseku 4 osoby, věkový průměr: 23,5 let
  • Misijní klubko v našich farnostech a školách: V následujících dnech nabídneme v souvislostí s minulou misijní nedělí našim dětem vytvoření tzv. misijních klubek. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (klubek) v místě bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou. Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů. Bylo by hezké, kdyby v každé škole a farnosti misijní skupinka dobře pracovala.
  Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let a to nejlépe po skupinách, za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí.
  • Nepřehlédněte laskavě změny v pořadu bohoslužeb v souvislosti se svatodušními svátky a vzpomínkou všech věrných zemřelých.
  • Slavnost Všech svatých, která připadá letos na čtvrtek, doporučují naši biskupové, je-li to možné, slavit stejně jako zasvěcený svátek.
  • Odpustky pro duše v očistci: O slavnosti Všech svatých odpoledne a o památce věrných zemřelých po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je nutné pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a vyznání víry.
  Na území české a moravské církevní provincie je možno od 25. října – tedy již nyní – až do 8. listopadu obdržet po splnění tří obvyklých podmínek jednou denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  Získávat odpustky pro naše zesnulé bylo, je a zůstane ušlechtilým projevem milosrdné blíženské lásky, která je silnější než smrt a směle překračuje brány pozemského života.

  Dlouhá Loučka
  • O 28. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 734,- Kč.
  • O 29. neděli v mezidobí se při mši svaté na misie vybralo 1.560,- Kč. Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
  • I nadále pátráme na všemožných místech po tom, kde skončil památkově chráněný obraz sv. Alžběty Uherské z „horní kaple“.
  • Výuka náboženství na faře. Stále se děti mohou dopříhlásit.

  Rozšířena možnost získávání odpustků přivlastnitelných duším v očistci v blízkosti vzpomínky věrných zesnulých

  Čtenářům našich stránek nabízíme žhavou novinku. Přepisujeme nejprve žádost, kterou jménum všech biskupů české a moravské provincie zaslal příslušnému oddělení Apoštolské penitencierie kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, a dále vstřícné rozhodnutí tohoto orgánu Svatého Stolce.
  Získávat odpustky pro naše zesnulé bylo, je a zůstane ušlechtilým projevem milosrdné blíženské lásky, která je silnější než smrt a směle překračuje brány pozemského života.
  Otec Pavel 

  Ohlášky 14. 10. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Upozorňuji, že je stále možné zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok!
  • Přihlášky do přípravy na svaté biřmování: I nadále je možno se přihlašovat ke svátosti biřmování. Mají se přihlásit ti, kteří příští rok dosáhnou alespoň 14 let. Kdo tuto svátost odmítá, dopouští se hříchu, za určitých okolností těžkého! Uzávěrka přihlášek do pátku 19. října. Přípravy budou probíhat jednou za čtrnáct dní.
  První přípravná schůzka ke svatému biřmování se bude konat v prvním poschodí na faře v Dlouhé Loučce v sobotu 20. října 2012 od 16 (doba trvání: hodina až hodina a půl). S sebou si přineste sešit a něco na psaní.
  • Za týden, o 29. neděli v liturgickém mezidobí 21. října se při mši svaté koná sbírka se zvláštním určením na misie.

  Slovo Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, k nadcházejícím krajským vobám a doplňovacím volbám do Senát Parlamentu České republiky

  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravskýDrazí bratři a sestry,

  za pár dní budou volby do krajských zastupitelstev a do senátu. Někteří se ptáte, zda vůbec jít k volbám, či koho vlastně volit? Ujišťuji vás, že důležitý je každý hlas. Nejít k volbám znamená vzdát se své spoluodpovědnosti, ale znamená to taky být zodpovědný za všechny chyby, které udělají druzí. Volit jděte!
  Svou zodpovědnost však žijte nejen při volbách. Sledujte předvolební sliby a programy zvolených zástupců, kontrolujte je a vyžadujte plnění jejich slibů. Nedejte na prázdná slova!
  Zvolte takové zástupce, za kterými je vidět kus poctivé práce. Dejte hlas těm, kteří dodržují své slovo a nevymění důvěru občanů za výhody kompromisů, stranických dohod a svého obohacení. Nevěřte těm, kteří nabízejí snadná řešení, která často ani nehodlají plnit. Máte možnost pomocí preferenčních hlasů, kroužkováním, zvolit lidi důvěryhodné a čestné. Využijte toho!
  V nadcházejících volbách nebudeme rozhodovat o složení Parlamentu a o státní politice, ale o tom, jak budou příští zastupitelé řešit problémy v našem regionu. Dejme hlas takovým politikům, abychom jim nebyli nuceni připomínat jejich sliby a programy pomocí demonstrací, jako v závěru loňského roku, kdy se pracovníci a klienti Charit jednoho z našich krajů museli domáhat spravedlivého financování sociálních služeb tímto krajním způsobem.
  Žijeme v době, která mnoha lidem zhoršuje ekonomickou a sociální situaci. Mnoho lidí ztratilo práci. To jsou vážné věci, kterými je třeba se zabývat a které je třeba neodkladně řešit. I církev se snaží nabízet ohroženým lidem pomocnou ruku prostřednictvím svých sociálních a charitativních aktivit. Zlepšení si ale všichni musíme zasloužit. Neseme důsledky špatné politiky minulých vlád, které nás naučily žít na dluh. Snadná řešení neexistují, ale závisí i na vašich rozhodnutích. Poraďte se mezi sebou a s Boží pomocí rozhodujte dobře.

  K tomu vám žehná

  arcibiskup Jan

  Ohlášky 7. 10. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Děti a maminky při rukodělné práci - zábavěVážení farníci,

  Společné:

  • Upozorňuji, že je stále možné zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok!
  • Přihlášky do přípravy na svaté biřmování: Ode dnešní neděle přijímám na určených tiskopisech přihlášky ke svátosti biřmování. K biřmování se mají přihlásit ti, kteří příští rok dosáhnou alespoň 14 let. Kdo tuto svátost odmítá, dopouští se hříchu, za určitých okolností těžkého! Uzávěrka přihlášek do pátku 19. října. Přípravy budou probíhat jednou za čtrnáct dní; první přípravná schůzka ke svatému biřmování se bude konat v prvním poschodí na faře v Dlouhé Loučce v sobotu 20. října 2012 od 16 (doba trvání: hodina až hodina a půl). S sebou si přineste sešit a něco na psaní.

  Tiskopis přihlášky ke svátosti biřmování v roce 2013

  Ode dnešní neděle přijímám na určených tiskopisech přihlášky ke svátosti biřmování.
  K biřmování se mají přihlásit ti, kteří příští rok dosáhnou alespoň 14 let.
  Kdo tuto svátost odmítá, dopouští se hříchu, za určitých okolností těžkého!
  Uzávěrka přihlášek do pátku 19. října.
  Přípravy budou probíhat jednou za čtrnáct dní; první přípravná schůzka ke svatému biřmování se bude konat v prvním poschodí na faře v Dlouhé Loučce v sobotu 20. října 2012 od 16 (doba trvání: hodina až hodina a půl). S sebou si přineste sešit a něco na psaní.

  pdf Přihláška ke svátosti biřmování v roce 2013

  Ohlášky 30. 10. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Dnes se v našich kostelích čte pastýřský list českých a moravských biskupů u příležitosti připravovaného blahořečení 14 pražských mučedníků.
  Výtěžek příští nedělní sbírky (7. října 2012) bude věnován na pokrytí nákladů spojených s organizací tohoto mimořádného počinu. Další případné dary mohou věřící odesílat prostřednictvím jednorázového platebního příkazu na následující účet: 1002148329/0800 pod VS 649 130 nejpozději do 20. 10. 2012.
  Co je to blahořečení? Blahořečení je slavnostní úkon papeže, kterým se dovoluje věřícím veřejná úcta k danému služebníku Božímu či služebnici Boží ve stanovených mezích. Nejedná se tedy ještě o neomylné prohlášení učitelského úřadu církve jako v případě svatořečení.
  Dne 10. května 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich prohlášení za blahoslavené.
  V současnosti se očekává ze strany Apoštolského stolce potvrzení navrženého data blahořečení, a to 13. října tohoto roku. Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde, proběhne v pražské katedrále.

  Rukodělný kroužek na faře v Dlouhé Loučce

  Ing. Soňa Šlosarová se spolupracovníky a spolupracovnicemi zve do rukodělného kroužku, který bude probíhat každý čtvrtek v době od 14.00 hod do 16.00 hod na faře v Dlouhé Loučce. Setkávání je určeno pro maminky a děti, ale vítáme každého, kdo se bude chtít připojit k našemu snažení něco pěkného vyrobit. Nebudeme ale jen pracovat, budeme si taky trochu hrát :-). První setkání se uskuteční 4. října 2012.
  Přijďte a uvidíte...