Ohlášky 20. 01. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  začtěte se do aktuálních ohlášek

  Společné

  • Na poslední kněžské radě šternberského děkanátu nám P. Josef Janek poskytl částečné informace o majetkovém vyrovnání státu s našimi farnostmi. Farnost Dlouhá Loučka bude žádat o více než 28 ha, Šumvald necelých 9,5 ha. Paseka se ještě zpracovává.
  • Pravidelné setkání biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce se kvůli služebním povinnostem otce Pavla na Velehradě odkládá ze soboty 26. ledna na sobotu následující, tj. 2. února. Tentokrát začneme hovořit o morálce.

  Ohlášky 13. 1. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  • Poděkování za spolupráci při organizaci tříkrálové sbírky, paseckým skautům, Klokánku z Dlouhé Loučky a šumvaldskému týmu pod vedením paní Čurdové a pana Jaroše.
  • Od 18. do 25. ledna se křesťané spojují v modlitbě za jednotu křesťanů. I když je jednota už teď a od věků známkou církve katolické, zbývá přivést do plného společenství s touto pravou Kristovou církví i odloučené křesťany.
  • Dnešním svátkem přechází vánoční období do liturgického mezidobí.

  Dlouhá Loučka

  • O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2013 se při mši svaté vybralo celkem 920,- Kč. PBZ!
  • Dnes odpoledne se koná ve 14h svátostné požehnání ve farním kostele.
  • V pondělí 12. ledna se rozloučíme při requiové mši svaté od 14h s naší zesnulou sestrou Marií Kouřilovou, roz. Brachtlovou (*30. dubna 1925 v Šumvaldě – + 7. ledna 2013). Poté budé jejé tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. RIP!
  • Z důvodu pohřbu se večerní mše 14. ledna ruší.

  Paseka

  • O slavnosti Zjevení Páně se při mši svaté vybralo celkem 1.743,- Kč. PBZ!

  pdf Elektronická verze Farních listů č. 2.

  2. týden

  13. – 20. ledna 2013

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  13. 1.

  Neděle

  Svátek Křtu Páně

  Dlouhá Loučka – farní kostel

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

  Za + kněze Bohumila Strommera a jeho rodiče

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka – farní kostel

  14:00

  svátostné požehnání

  14. 1.

  Pondělí

  Pondělí 1. týdne v mezidobí

            Dlouhá Loučka

  14:00 !

  requiem za Marii Kouřilovou

  15. 1.

  Úterý

  Úterý 1. týdne v mezidobí

  ---

  ---      

  ---          

  16. 1.

  Středa

  Středa 1. týdne v mezidobí

            Šumvald          

  15:00

  Za * a + rodinu Brachtlovou a Léharovou

  17. 1.

  Čtvrtek

  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka – zimní oratoř na faře

  15:30 – 16:30

  adorace Nejsvětější svátosti, nešpory a svátostné požehnání

  16:30

  radostný svatý růženec

  17:00

   

  18. 1.

  Pátek

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

              Paseka 

  16:00

   

  19. 1.

  Sobota

  Sobotní památka Panny Marie

  Paseka - sanatorium

  12:30

  Za ++ rodiče, manžela, 2 syny, 3 sourozence, * a + rodinu

  20. 1.

  Neděle

  2. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka – farní kostel

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Rudolfa Otta, manželku a celou rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + kněze Grantiška Wariše

   

  Ohlášky 6. 1. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milí,

  Společné
  • Od pondělí 7. do 9. ledna pobírá otec Pavel řádnou dovolenou. V případě potřeby (např. zařizování pohřbu) volat na jeho mobilní číslo (731 626 519).
  • 7. schůzka biřmovanců se uskuteční v sobotu 12. ledna jako obvykle od 16h v prvním poschodí fary v Dlouhé Loučce.

  Pour feliciter 2013: Zajímavost k zamyšlení

  Konstantinovo vidění, jak si je představoval Raffaelo ve vatikánském Apoštolském paláciZ Matoušova evangelia se dozvídáme, že mudrce přivedla k narozenému králi do Betléma "hvězda" (2,7: řecky "astér"). 
  Stojíme před kosmickou záhadou: jako by se celé stvoření, i vesmírná tělesa, radovalo z narození Vykupitele a těm, kdo Boha hledají, napovídalo.  Čtyři jasné planety (žlutě) a několik jasných hvězd (modrobíle) byly v předvečer bitvy v těsné blízkosti nad jihozápadním obzorem. Měsíc (úplně nalevo) mohl ještě zesílit dojem, že pozorovatel vidí znamení písmen chí a rhó.Říká se, že...
  Dne 27. října roku 312 n. l. se u Milvijského mostu přes řeku Tiberu v blízkosti Říma schylovalo k bitvě mezi Konstantinem a jeho soupeřem Maxentiem. Ze střetu měl vzejít budoucí římský císař.
  Podle pověsti se v předvečer na obloze objevilo znamení v podobě řeckých písmen chí (X) a rhó (P). Konstantinu došlo, že jde o první dvě písmenka slova CHRISTUS. Dokonce měl uslyšet hlas: „In hoc signo vinces", tj. "V tomto znamení zvítězíš". Neprodleně nařídil vojákům namalovat si na brnění onen nebeský znak.
  Vítězství v bitvě pak přisuzoval tomuto kroku.

  Dnes víme, že v době bitvy opravdu došlo ke konjunkci jasných planet.
  Podle některých historiků mohly planety, blízké hvězdy a Měsíc na nebi vytvořit seskupení ve tvaru chí a rhó.

  Díky Konstantinu Velikému ustalo v římské říši po třech stel letech pronásledování Kristových učedníků. Nedejme se ale mýlit: Kořenem tohoto epochálního obratu nemusela být Konstantinova ryzí víra, nýbrž římská pověrčivost, hvězdopravectví, důvěra v kouzelné talismany. V dalších letech Konstantin viděl v křesťanství spíše politického spojence a společenský tmel. (O křesťanech měl vysoké mínění, neboť se neobohacovali na úkor říše, vedli spořádaně své rodiny a dodržovali platné zákony.) Pokřtít se dal až na smrtelném lůžku! Žít křesťansky se mu zdálo být příliš omezující.
  Ať už tajemné sdělení na noční obloze vyjadřovalo cokoli, nakonec přispěl k dobrému.

  Jak se ten dávný císař podobá našim současníkům! Svou hlubokou touhu po duchovnu uspokojují ledačím. Kéž nesčíslná znamení v jejich životech nejsou bludičkami, ale přivádějí ke vtělenému Bohu, Pánu celého světa.

  S prvním dnem kalendářního roku zdravím všechny své farníky, zvláště hledače pravdy z Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky.
  Požehnaný rok 2013 přeje

  otec Pavel 

  Ohlášky 30. 12. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné:

  • Poděkování všem, kteří se zapojili do svátečních příprav v našem kostele.
  • O této neděli slavíme katolíci římského obřadu svátek Svaté Rodiny. Manželé budou moci při mši svaté, na přání několika párů, obnovit své sliby.
  • Šťastný Nový rok 2013 přeje otec Pavel.
  • Ve středu 2. ledna 2013 navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
  • O slavnosti Zjevení Páně, v neděli 6. ledna 2013, se v našich končinách žehnají během mše svaté, na památku tří královských darů, kadidlo, křída případně i zlato. Věřící si mohou při této příležitosti přinést k požehnání drobné předměty náboženské úcty ze zlata či jiných drahých kovů.
  Při této mši se zároveň světí voda. Zájemci ať si přinesou vhodné prázdné nádoby. Z estetických důvodů je laskavě nepokládejte v kněžišti, nýbrž uschovejte při sobě. Až po liturgii budou plněny pomocí naběračky a trychtýře.

  Ohlášky 23. 12. 2012 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Požehnané Vánoce 2012 přeje svým milým farníkům, kostelovým i nekostelovým, otec Pavel.
  • Zpovídání ve Šternberku (chrám Zvěstování) se koná jako obvykle o čtvrté neděli adventní od 14h.
  • Sledujte, prosím, vánoční pořad bohoslužeb.
  • V sobotu 29. prosince se koná 6. setkání biřmovanců na faře, jako obvykle v 16h.

  Tříkrálový koncert v Pasece

  jan_bernatek
  Římskokatolická farnost  Paseka
  vás srdečně zve na
  Tříkrálový varhanní koncert
  v neděli  6. ledna 2013  od 16.00 hod
  v kostele sv. Kunhuty v Pasece
  v podání vzácného hosta
  prof.  MgA.  Jana Bernátka
  varhaníka, klavíristy a skladatele
  pro potěchu ucha i duše zazní díla od
  hudebních mistrů:  
  F.X.Brixi,  
  J.S.Bach,
  A.Vivaldi,
  J.K.Kuchař,  
  J.Massenet a další

  Na závěr si budete moci zazpívat známé
  české vánoční koledy
  vstupné dobrovolné

  Ohlášky 16. 12. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  přečtěte si nové ohlášky

  Dlouhá Loučka

  • O 2. neděli adventní se při mši svaté vybralo 852,- Kč. PBZ!
  • Kvůli tomu, že v našem farním kostele začíná být pořádná zima, vycházím vstříc přání farníků a budu slavit mši svatou v pondělí a ve čtvrtek ve vytápěné místnosti na faře, v prvním poschodí. Pořad bohoslužeb se tímto opatřením nijak nemění.
  Přechovávání svatého přijímání na faře není vhodné ani přípustné. K adoraci se Eucharistie vždy přinese z kostela. Přijďte do tepla uctít Nejsvětější svátost oltářní každý čtvrtek od 15:30 do 16:30.
  Na faře je rovněž možno využít toalety.
  Nedělní mše svatá pochopitelně bude bývat stále v kostele.
  U dveří „zimní oratoře“ bude pokladnička, kde věřící mohou vkládat dobrovolné příspěvky na hrazení otopu.
  Po mši svaté v pondělí zvu účastníky bohoslužby na příjemné posezení do vedlejší místnosti, při kávě a čaji.
  Na faru, prosím, přicházejte ze dvora a odcházejte hlavním vchodem.
  Kvůli údržbě dřevěných podlah, nedávno obnovených, vřele prosím o přezutí do domácí obuvi nebo použití návleků. Děkuji.
  • Na příští neděli, tj. čtrvtou adventní, 23. prosince, je volný úmysl mše svaté.

  Ohlášky 9. 12. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné:

  • Upozorňuji ještě jednou, že v prosinci vyjde znovu Kancionál. Zájemci o kancionál za výrobní cenu nahlaste se u otce Pavla.
  • Olomoucké arcibiskupství ještě jednou upravilo výsledný odvod našich farností na společné aktivity. Na první pohled ušetříme: Dlouhá Loučka bude na rok 2013 platit 1.900,- Kč, Šumvald 1.500,- Kč a Paseka 2.300,- Kč. Jde o 50% snížení oproti původnímu návrhu. Jenže odráží se tím nepříznivé tendence jako úbytek pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb, stále vyšší věkový průměr atp.
  • Kdo má zájem o posvěcení drobných předmětů náboženské úcty, které hodlá věnovat svým blízkým o Vánocích, může mě oslovit po nedělní bohoslužbě.

  Pastýřský list Mons. Jana Graubnera. arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, k adventní době a roku Eucharistie

  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravskýDrazí bratři a sestry,
   
  právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Zároveň jsme zaznamenali některé plody Roku křtu, protože v tomto roce významně stoupl počet dospělých, kteří přijali křest, ale také počet dospělých různého věku, včetně seniorů, kteří přijali svátost biřmování. V některých farnostech je vidět oživení právě skrze tyto nově zapojené lidi do živého společenství církve.
  Dnes, o první neděli adventní, zahajujeme Rok Eucharistie, třetí svátosti uvádějící do křesťanského života. Ta je tajemným středem svátostí, protože je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy historické oběti na kříži. Tak se slavení eucharistie stává „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“ (LG 11). K ní se všechno upíná; není nic většího,  čeho by ještě bylo možno dosáhnout. Jíme-li proměněný chléb, sjednocujeme se s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se stím, který v oběti za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední večeři a přijímal jí vlastní smrt; daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku vždycky a všude slavili eucharistií jeho smrt, naše vykoupení. (Youcat 208) Mnozí z vás už byli na pouti ve Svaté zemi a klečeli na Kalvárii, na místě, kde Ježíš umíral. Kéž by nám došlo, že při každé mši svaté máme možnost být při největší události lidských dějin, když se Kristova oběť zpřítomňuje na oltáři. Pak bychom využili každé příležitosti jít na mši a dovedli bychom odložit tolik věcí, protože všechny by byly méně důležité!

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr