Hody ke cti sv. Jana Nepomuckého v Horní Sukolomi

  Sv. Jana Nepomucký, neznámý florentský malířŘímskokatolická farnost Šumvald srdečně zve své farníky, občany a ostatní přátele zvláště z Horní Sukolomi,
  na hodovou mši ke cti svého patrona, sv. Jana Nepomuckého, do místní kapličky v neděli 12. května 2013 od 14h.

  Jménem celé farnosti

  P. Pavel Hödl, SL.L., kněz

  Ohlášky 28. dubna 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • Plánovaná sobotní schůzka biřmovanců 4. května tentokrát odpadá kvůli tomu, že otec Pavel má povinnosti v Olomouci v souvislosti s udělením vyznamenání panu Miloslavu Dubového ze Šumvaldu.
  • Nemocné navštívím tentokrát výjimečně o prvním pátku 3. května.

  Ohlášky 21. 04. 2013 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení,

  Dlouhá Loučka

  • O 3. neděli velikonoční se vybralo při mši svaté celkem 884,- Kč. Celý obnos byl poukázán na „svatopetrský haléř“.
  • V sobotu 20. dubna 2013 pokřtí za asistence otce Pavla malou Jasmínu Viktorii Annu Macounovou premonstrátský kněz, kaplan ze Svatého Kopečku Mgr. František Gorazd Krušina.
  • 16. dubna se narodila Janička Svobodová.
  • V sobotu 20. dubna 2013 jsme se rozloučili s paní Adolfínou Axmannovou z Plinkoutu. Věčné odpočinutí dej jí, Pane!
  • Na našich webových stránkách si můžete prohlédnout pěkný článek, v němž uveřejněme nalezený nákres z roku 1830, na kterém je navržen novogotický oltář našeho farního kostela.
  • V uplynulém týdnu navštívili farní úřad zástupci Muzea Novojičínska, s nimiž jsme se dohodli na spolupráci při pořádání vzpomínkových slavností na kardinála Skrbenského.
  • O 3. neděli velikonoční by věnován dar na restaurování sochy Vzkříšeného ve výši 3.250,- Kč. Celkem vybráno 6,4% z celkové částky. PBZ!
  • Prosím členy Ekonomické rady farnosti, aby se po nedělní mši svaté zastavili v sakristii k pětiminutovému zasedání.
  • V pondělí 22. dubna bude podepsána smlouva o dílo, týkající se opravy obvodových zdí areálu kostela sv. Bartoloměje a fary,  s firmou pana René Horáka ze Zlatých Hor, která vzešla vítězně z výběrového řízení. Do konce května tohoto roku by pak měly být práce hotovy.

  Ohlášky 14. 04. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • Povinná sbírka: O 4. neděli velikonoční 21. dubna se koná sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.
  • O této neděli zastupuje otce Pavla na farních bohoslužbách P. Bohumír Vitásek, probošt metropolitní kapituly u sv. Václava a prezident katolické charity v Olomouci.
  • V sobotu 20. dubna se koná další setkání biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce, jako obvykle od 16h.

  Ohlášky 7. 4. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • Svátky proběhly po praktické stránce dobře a pohodově, což mj. dokládá, že pořad bohoslužeb byl sestaven smysluplně.
  • Od čtvrtku do neděle budu na pastorační cestě ve Starých Hamrech. Ruší se proto čtvrteční adorace, růženec a mše svatá. Ostatní dny je zajištěn zástup.
  • Slavnost Zvěstování Páně je letos kvůli přednosti Svatého týdne přeložena z 25. března na pondělí 9. dubna. Ve všeobecné církvi jde o svátek zasvěcený. U nás biskupové účast na mši alespoň doporučují.

  Ohlášky 24. 03. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci, drazí spoluobčané!

  Společné

  • Od této neděle můžete nosit otci Pavlovi kartónové pokladničky s postní almužnou.
  • Nákup nově vydaných kancionálů v sakristiích našich farních kostelů: Přednostně budou odbaveni ti, kdo si kancionál před časem u otce Pavla zamluvili. 1 ks stojí 150,- Kč.
  • O Zeleném čtvrtku dopoledne se koná od 9:30 slavnostní mše svatá v olomoucké katedrále se svěcením olejů, především křižma jako jedinečného symbolu jednoty všech pokřtěných.
  • Váhavějším katolíkům s láskou připomínáme jejich povinnost přistoupit alespoň jednou do roka, nejlépe v této době velikonoční, ke svaté zpovědi a svatému přijímání. Krom zpovědních příležitostí v našich farnostech můžete využít i hromadné zpovědi ve Šterberku či Uničově.
  • Svatým třídením prožíváme Kristovo velikonoční tajemství.
  • Velký pátek je dnem přísného postu (dospělí katolíci latinského obřadu povinně půst od masa a půst újmy).
  • O Velkém pátku se koná již tradiční křížová cesta na Rudě od 20h.
  • Výnos z pokladniček u Božího hrobu bude odeslán na podporu křesťanů ve Svaté zemi.
  • O neděli Zmrtvýchvstání 31. března 2013 se koná při mších svatých sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.
  • Kuriozita: 25. března, dle římského počítání osmý den před dubnovými kalendami, je do Římského martyrologia obnoveného po II. římském vatikánském koncilu (druhá edice) zapsána připomínka svatého lotra, jemuž zbožná tradice dala jméno Dismas: „Commemoratio sancti latronis, qui, in cruce Christum confessus, ab eo meruit audire: Hodie mecum eris in paradiso. – Připomínka svatého lotra, jenž po té, co na kříži vyznal Krista, zasloužil si od něho slyšet: Dnes se mnou budeš v ráji.“
  Pohled na svatého lotra dává naději každému sebevětšímu hříšníkovi na spásu i v posledním okamžiku života, vyzná-li Ježíše jako Krista. Kolik takových světců se těší nebeské blaženosti, nevíme.
  Pohled na našeho bratra Dismase nemá být jistě důvodem k opovážlivému spoléhání na Boží milosrdenství. Více se dozvíte z dnešního kázání…

  Ohlášky 17. 03. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Pořad velikonočních bohoslužeb

  •Mše svatá o Zeleném čtvrtku na památku Poslední večeře Páně 28. března 2013:
  o Šumvald od 17h,
  o Dlouhá Loučka od 18:30. V Dlouhé Loučce následuje bezprostředně poté adorace v Getsemanské zahradě.
  • Velký pátek 29. března 2013: ranní chvály s modlitbou se čtením v Dlouhé Loučce od 8h.
  • Velkopáteční obřady 29. března 2013:
  o Dlouhá Loučka od 15h,
  o Šumvald od 17h
  • Bílá sobota v sobotu 30. března 2013 v 8h: ranní chvály a modlitba se čtením v Dlouhé Loučce.
  • Příležitost k návštěvě Božího hrobu o Bílé sobotě 30. března 2013:
  o V Dlouhé Loučce od 9h do 12h,
  o v Šumvaldu od 9h do 12h do
  o a v Pasece od 9h do 15h.
  • Bílá sobota 30. března 2013 nešpory v Pasece od 19:30
  • Velikonoční vigilie (lidově "Vzkříšení") v sobotu 30. března od 20h v Pasece.
  • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 31. března 2013: Dlouhá Loučka od 7:45, Šumvald od 9:30, Paseka od 11h. Svátostné požehnání v Dlouhé Loučce téhož dne od 14h.
  • K danému rozpisu (Zelený čtvrtek a Velký pátek v Dlouhé Loučce a v Šumvaldě, velikonoční vigilie jen v Pasece) jsem dospěl po velmi vážné úvaze před Bohem. Možná se ptáte, proč v Dlouhé Loučce a Šumvaldě jsou obřady Zeleného čtvrtku i Velkého pátku. Nutí mě k tomu církevní zákon: tam, kde byla slavena mše svatá na památku Večeře Páně, musejí být také velkopáteční obřady. Můžeme s tím polemizovat, ale nakonec se tomu musíme přizpůsobit. Jistě, že by bylo spravedlivější každý den slavit v jiné farnosti, ale opravdu to po právní stránce není možno.
  Loni jsem na naléhání zástupců všech  farností připustil, že se budou všechny obřady třídenní opakovat ve všech farnostech. Musím Vám říci, že výsledek byl tristní: V Šumvaldě na vzkříšení přišlo šestnáct lidí. V Dlouhé Loučce a v Šumvaldě nic nebylo nachystáno. Fungovala jen Paseka, tam bych nevytknul vůbec nic, až na to, že vše probíhalo v nedůstojném chvatu.
  Nevím, jestli si farníci povšimli, že jsem byl o loňských Velikonocích před nervovým vyčerpáním a zhroucením. Osobně jsem svátky ani trochu neprožil. Uznávám, že liturgie je především ku prospěchu Božího lidu a kněz by měl co nejvíce o tento prospěch dbát. Za vyčerpanost jsem nechtěl vinit nikoho. Připisoval jsem ji jen svému nedostačujícímu plánování. Podobné situaci jsem se chtěl ku prospěchu všech svých farníků vyhnout. I oni mají nárok na to, aby jejich kněz okolo sebe o svátcích šířil pohodu.

  Společné

  • Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie přerušuje půst.
  • V sobotu 16. března proběhla schůzka biřmovanců. Další setkání se uskuteční v sobotu 23. března na faře v Dlouhé Loučce od 16h.
  Dlouhá Loučka
  • O 4. neděli postní se vybralo při mši svaté celkem 1.262,- Kč. PBZ!
  • 5. března 2013 proběhl druhý kontrolní den ve věci restaurování dřevěné sochy Zmrtvýchvstalého Krista z Dlouhé Loučky. Bylo dohodnuto, že dojde k dočištění první nepůvodní vrstvy, na kterou bude provedena rekonstrukce původního zlacení pláště.
  • Mše sv. v pondělí 18. bžezna kvůli služební cestě otce Pavla odpadá (příprava ministrantského putovního tábora).

  Ohlášky 10. 03. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  • Na tento týden připadají jarní prázdniny, proto se nebude vyučovat.
  • V sobotu 16. března se koná další schůzka biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce.

  Dlouhá Loučka

  • O 3. neděli postní se vybralo při mši svaté celkem 600,- Kč. PBZ!
  • Tento týden se započalo za pomoci obce a také firmy pana Gajdoše z Paseky s úpravou farního dvora.
  • Od tohoto týdne budeme slavit mši svatou opět ve farním kostele.

  Ohlášky 3. 3. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení,

  Společné

  • V úterý 5. března se otec Pavel zúčastní setkání kněží připravujících biřmovance na Arcibiskupství olomouckém.
  • Ve středu 6. března navštíví otec Pavel nemocné se svatými svátostmi.

  Několik básní od Antonína Sovy s postní zádumčivou náladou

  Antonín Sova, básnická sbírka Ještě jednou se vrátíme z roku 1900
  (70. strana)

  Variace předešlé myšlénky


  Vyssáté země... Sešlé rody...
  Ctihodné rody. Vyžilé.
  Uzrály k pádu kultur plody.
  Třesou se trůny nahnilé.

  Slyš, zvony kleteb hučí z dálky -
  nad bahny otročení blíž.
  Pod trůny páchnou hroby války.
  Kam hlavu klást? Je pozdě již.
  A všeho skon melancholický.
  Evropo, to je černý žal,
  ten, jímž jsem miloval tě vždycky,
  ten, jímž jsem tebou pohrdal,
  ten, jímž jsem v krutém smíchu, jízlivém
  tak často plivl po majestátu tvém... 

  V pouezii Antonína Sovy se častěji ozývají anarchistické postoje, výjimkou není ani těchto několik veršů. Uvádím je jen jako působivé líčení ldiské pýchy, stavu duše bez Boha a stavu společnosti bez Boha.