Promluva na 5. neděli postní

  První čtení z knihy proroka Ezechiela je známým podobenstvím o údolí suchých kostí. Tyto suché kosti se po vyslovení Božího slova pokryjí svaly a kůží a do těchto těl potom Bůh vdechne oživujícího ducha. Tento obraz "znovuzrození" byl původně určen jako zaslíbení izraelským vyhnancům v Babylónii, kterým Hospodin oznamuje, že je oživí, neboli že je přivede do zaslíbené země.

  Ale tento text naznačuje ještě něco jiného. A to je "vzkříšení" a oživení těch, kdo jsou „uvrtaní“ ve svém sobectví, kdo jsou od Boha daleko, podobně jako izraelský lid. Duch je oživí a oni poznají, že Bůh je Pánem života. A to oživení se děje vdechnutím, podobně jako vdechnutím Hospodin učinil z "pouhé hlíny" živého člověka, podobně jako Ježíš po svém vzkříšení vdechl Ducha apoštolům. Tento nový život nemá jen vnější podobu (vysvobození z cizí nadvlády, návrat domů), ale také vnitřní (odvrácení se od zlého, dar nového srdce). Nový život se týká celého člověka. Nejen jeho těla, ale také jeho srdce, jeho duše.

  A evangelní text, známý jako "Vzkříšení Lazara" je posledním a vrcholným zázrakem v Janově evangeliu. Jeho poselství je jasné: Ježíš Kristus je tím, kdo dává život. Všechny předchozí zázraky (uzdravení slepého, ochrnulého, rozmnožení chlebů, proměnění vody ve víno) jsou vlastně završeny v tomto. Je to dar života a to v nejvyšší možné míře. Nejde jen o "přivedení zpátky" do obyčejného života jako v případě Lazara. Jde o život věčný, do kterého Ježíš vstoupil svým vzkříšením. A tento dar dává i nám.


  A že tento nový život dává Ježíš už teď v přítomnosti (a ne teprve po smrti), je naznačeno také v dnešním evangeliu. Marta věřila, že její bratr vstane (teprve někdy v budoucnosti!), Ježíš však nasměrovává její víru do přítomnosti: on křísí mrtvé teď, ne až jednou po smrti. Dar "přirozeného života" Lazarovi už v tomto životě je velkou nadějí i pro nás. Ježíš dává každému, kdo přijímá jeho slovo a kdo v něho věří "život nadpřirozený, život věčný“. A to nejen v budoucnosti při vzkříšení, ale už tady a teď.

  Tak kéž se dáme Ježíšem vést. Kéž nás Duch svatý otvírá pro dar života a vzkříšení i v této těžké době.

  Duchovní obnova

   

  „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1, 15).

  Těmito větami je výstižně shrnuto to, oč Ježíš usiloval. Řecké slovo „Basileia“ znamená „království“, „říše“, nebo možná výstižněji také „panování“, „vláda“ Boží. V Matoušově evangeliu (Matouš psal převážně pro Židy, kteří Boží jméno přímo nevyslovovali) se uvádí „království nebeské“.

  1, „Boží panování“ v Ježíšově podání neznamená od stvoření danou, stále trvající vládu nad světem. Naopak znamená definitivní vládu Boží na konci časů, která se jako událost „přiblížila“, „vzniká“, „přichází“. Ježíšův výklad vyplývá z dobového rámce jeho zvěstování. Ježíš navazuje na Jana Křtitele, který se zasazoval o pokání a křest, dále na mesiánské očekávání židovského národa. V „Kázání na hoře“ uvádí Ježíš radikální mravní požadavky, které jsou podmínkou pro vstup do Božího království na konci věků. Ježíšovo poselství zní velmi naléhavě. „Naplnil se čas a království Boží se přiblížilo!“ (Mk 1, 15).

  2, „Boží panování“ se nevyskytuje v Ježíšově zvěstování (na rozdíl od učitelů Zákona), jako něco, co lze věrným plněním Zákona vybudovat nebo přivodit. Naopak se jeví jako mocný, svobodný čin Boha samého. Nikdo nemůže pozvat sám sebe do Božího království. Otec zve. On je ten, kdo dává růst, ten, kdo vládne. Člověk svými modlitbami a činy usiluje o Boží království: „Přijď království Tvé“. Nemůže ho však svou vlastní vůlí dobýt, může je pouze přijmout: „Jestliže nebudete jako děti, do nebeského království nevejdete“. Vstup do Božího království není lidským dílem, je dílem Božím: „Přiblížilo se Boží království“ (Mk 1, 15).

  3, „Boží panování“ pro Ježíše – na rozdíl od těch, kteří očekávali mesiáše, který je osvobodí od římské nadvlády – znamená vládu čistě náboženskou. Stále znovu Ježíš odmítá nepochopení svého národa a také svých učedníků, že nepřišel, aby Izrael osvobodil od cizí nadvlády, zachránil z nouze a obnovil jeho pozemské království. Všechna úžasná pozemská očekávání, usilování o čestná místa, či jakýkoli násilný postup Ježíš odmítá. Petra kvůli nepochopení Ježíšovy cesty důrazně napomíná. Ježíš je v popisování Božího království celkem zdrženlivý. „Příchod Božího království nelze pozorovat“, „Otec sám zná hodinu“. Soud, vzkříšení mrtvých a budoucí slávu Ježíš nepopisuje. Scény jako hostina nemají být chápány jako skutečný popis království Božího, ale jako zdůraznění skutečnosti Božího panování; nikoli skvělá hostina, ale společenství s Bohem a bližními stojí v popředí. Všechny jednotlivosti Božího království nejsou až tak podstatné, až na jednu: Bůh sám bude vládnout. Království tedy nemusíme chápat jako místní království (ovládanou oblast), ale jako královské panování (královskou vládu).

  Proč tedy Ježíšovo zvěstování okouzluje čistotou, ryzostí a srozumitelností, a přesto je většina lidí (zvláště jeho nábožensko – politického vedení) odmítá? Jím zvěstované panování Boží není královstvím politické moci a pozemských statků. Je královstvím Božím, které předpokládá vnitřní proměnu a víru: „Královská vláda Boží se přiblížila; obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1, 15).

  4, „Boží panování“ není pro Ježíše – jako pro jeho mnohé současníky – pomstychtivý soud nad hříšníky a bezbožníky; spíše je spásnou událostí pro hříšníky. Ježíšova výzva k obrácení nevychází, jako u Jana Křtitele, z Božího hněvu. Vychází z Boží milosti. Ježíšovo poselství o Božím panování není poselstvím o hrozbě a zkáze. Je poselstvím o spáse, radosti a míru. Evangelium znamená „dobrá zpráva“ nebo „radostná zvěst“. Ve Starém zákoně najdeme zmínku v Iz 52, 7: „Jak je krásné, když po horách jdou nohy posla, který přináší pokoj, nese radostnou zvěst a ohlašuje spásu. Jenž říká Siónu: Tvůj Bůh kraluje.“ Toto evangelium se nevztahuje jen na bohaté a mocné. Vztahuje se – jak je rozvedeno v Kázání na hoře – na chudé, trpící a opovrhované. Nevztahuje se jen na spravedlivé a zbožné. Vztahuje se – a to zvláště – na hříšníky a bezbožné. Nad tím se pohoršují „spravedliví“ a „bohabojní“: Ježíš se stýká právě s notorickými hříšníky, samaritány, celníky a nevěstkami. Napomenutí a hrozby sice nechybí, ale neslouží samy sobě. Poukazují na poskytnutí milosti před soudem. Všem se oznamuje Boží milost, milosrdenství a odpuštění, Ježíšovými činy blíže zprostředkované: zjevení Boží lásky k hříšníkům se stane znamením přicházejícího Božího panování.

  Proč je tedy zvěstování Boží vlády tak jedinečným způsobem dobrou zprávou? Protože Boží spáse se týká každého, i hříšného člověka, pod jednou podmínkou: „obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1, 15).

  5, Zvěstování „Božího kralování“ skrze Ježíše neočekává od člověka dodržování nového, vylepšeného morálního zákona. Spíše vyžaduje od člověka radikální rozhodnutí pro Boha. Ježíš staví každého před radikální rozhodnutí, komu chce náležet: Bohu nebo statkům tohoto světa. Vzhledem k přicházejícímu Božímu království se jeví svět a jeho statky negativně: Svět si vede špatně, lidé jsou zlí. A přece platí: svět zůstává Božím stvořením, lidé zůstávají Božími dětmi! Od zloby světa a lidí se má člověk, který se podřizuje přicházejícímu kralování Božímu, pomocí obrácení odvrátit. Ale současně se má světu a lidem samotným novým způsobem, v lásce, věnovat. Ježíš nevyzývá k nějakému asketickému vyčlenění ze světa. On nezaložil žádný klášter. Člověk se má ve světě a vzhledem k lidem řídit radikální poslušností vůči Boží vůli. Nejde jen o zákonem předepsané vnějškové jednání. Jde o vnitřní postoj a smýšlení. Člověk nemá opouštět svět, ale bez ohledu na svět být připravený. Připravený na co? Připravený naplnit Boží vůli, a právě tak očekávat Boží kralování: „Kdo naplňuje Boží vůli, ten je můj bratr, má sestra i má matka“. A co vyžaduje Boží vůle? Nejen negativní odřeknutí se světa, ale i pozitivní oddanost; nejen naplnění nepřehledného počtu přikázání, ale vlastně jen jednoho jediného: lásky. Zatímco Kázání na hoře a jiné odpovídající Ježíšovy výroky rozvíjejí a vysvětlují Boží kralování rozmanitým způsobem, tato výzva naopak shrnuje důraz na lásku k Bohu a k bližnímu s geniální jednoduchostí. Ježíš v podstatě nezformuloval ani žádné nové zákony, ani nenastolil nové jednotlivé předpisy. Záleží mu na jednom velkém a konkrétním požadavku, který dokáže obsáhnout bez omezení celý život člověka, a přece se vztahuje přesně ke každému jednotlivému případu. „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního, jak sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 37-40).

  Kdo je tedy připravený na kralování Boží? Ten, kdo je ve světě oproštěný od všeho světského zotročování a kdykoli ochotný přijmout Boha a jeho výzvu, tak jak se s ní setkává ve svém bližním, ve všedním dnu na tomto světě.

  O toto vše tedy jde ve změně smýšlení (Mk 1, 15), které od člověka vyžaduje ohlášení Božího kralování: nejedná se tu o vnější pokání se vším všudy. Jedná se o vnitřní a radikální obrat a návrat celého člověka k Bohu.

  Co je tedy nepostradatelnou základní podmínkou, aby člověk mohl vejít do přicházejícího Božího království? „Obraťte se, a věřte evangeliu“. (Mk 1, 15).

   

  Promluva na 4. neděli postní

   

  Bratři a sestry,

  Myslím, že v situaci, kterou právě prožíváme, nám může být dnešní evangelium velkou inspirací. Ježíš uzdravuje slepého. Farizeové ho za to kritizují. Za to, že vyšel člověku vstříc a uzdravil ho. Co měl podle nich dělat? Nechat ho být, aby neporušil Zákon?

  Musím se přiznat, že současnou situaci snáším velice těžce. Chybí mi zvláště vstřícnost a slova útěchy od těch, od kterých bych to nejvíce očekával. Vím, jsem tím, kdo by měl právě toto rozdávat. Ale jsem také jenom slabý člověk, tak jako všichni.

  Jenže to je právě ono. Ježíš nepřišel na svět pro ty, kteří si zakládali na své dokonalosti. Respektive přišel i pro ně, ale oni ho nepřijali. Právě proto, že si mysleli, že vidí, ale přitom byli slepí. Před tím, než Ježíš uzdravil slepého, ptali se ho učedníci, zda zhřešil tento člověk, nebo jeho rodiče. A Ježíš říká: „Nezhřešil on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.“ Ježíš chce i nám otevřít duchovní zrak, a na nás, slabých lidech, zjevit Boží skutky.

  „Probuď se, spáči, a Kristus tě osvítí“ píše svatý Pavel Efesanům v závěru dnešního druhého čtení. A dále: „Žijte jako děti světla. Ovoce tohoto světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na těch neplodných skutcích tmy; spíše je veřejně odsuzujte.“

  Ježíš nám chce otevřít oči, abychom viděli, co se děje kolem nás. Abychom poznali, kdo nám neustále lže, úspěchy si přivlastňuje a všechny problémy svádí na jiné. Ale také abychom poznali, kdo ochotně a nezištně pomáhá a s velkým nasazením pracuje pro druhé.

  Nakonec se všechno ve světle ukáže. Před Světlem, které osvěcuje každého člověka, se nikdo neschová. Vypadá to tvrdě, ale pokud se budeme i s vědomím vlastní nedostatečnosti snažit žít v Božím světle, a podle toho konat, může to pro nás být velkým povzbuzením i v této těžké době.

  Ježíš je v tom s námi.    

   

  Ohlášky 8. 3. 2020: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Biblická hodina bude v pátek 13. 3. 2020 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 8. - 15. března 2020

  8. 3.

  neděle

  2. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka 

  8:00

  Za Jaroslava a Ludmilu Kovářovy, rodiče Galovy a Josefa Skývu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, sourozence a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za dar zdraví a posilu v nemoci

  9. 3.

  pondělí

  Pondělí po 2. neděli postní   

   

   

   

  10. 3.

  úterý

  Úterý po 2. neděli postní       

       

  11. 3.

  středa

   

  Středa po 2. neděli postní      

     

  Šumvald

   17:00

   

  12. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 2. neděli postní     

  Dlouhá Loučka

   17:00

   

  13. 3.

  pátek

  Pátek po 2. neděli postní      

  Paseka

   17:00

   

  14. 3.

  sobota

  Sobota po 2. neděli postní       

       

  15. 3.

  neděle

  3. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Marii Slavíkovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Boleslavu Seidlovou, manžela, 2 syny, 2 snachy a zetě

  Paseka

  11:00

   

   

  Ohlášky 1. 3. 2020: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

  Charita opět připravila pokladničky Postní almužny, do kterých můžete přispívat potřebným.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude dnes po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 1. - 8. března 2020

  1. 3.

  neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  2. 3.

  pondělí

  Pondělí po 1. neděli postní   

  Dlouhá Loučka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  3. 3.

  úterý

  Úterý po 1. neděli postní       

  Paseka

  14:00

  Rekviem za + Petra Urbáška

  4. 3.

  středa

  Středa po 1. neděli postní      

     

  Šumvald

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Za živou a + rodinu Kamrádkovu a Lisskovu

  5. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 1. neděli postní     

  Sanatorium

   15:30

   

  6. 3.

  pátek

  Pátek po 1. neděli postní      

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Za + manžela a dva syny

  7. 3.

  sobota

  Sobota po 1. neděli postní        

       

  8. 3.

  neděle

  2. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Jaroslava a Ludmilu Kovářovy, rodiče Galovy a Josefa Skývu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, sourozence a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 23. 2. 2020: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra.

  26. 2. 2020 začíná Popeleční středou Postní doba.

  Mše svatá bude ten den v 17 hodin v Dlouhé Loučce.

  Před ní od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

  Popelec budu udělovat také v neděli při mších sv. v jednotlivých farnostech.

  Biblická hodina bude v pátek 28. 2. 2020 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

  Šumvald + Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 23. února – 1. března 2020

  23. 2.

  neděle

  7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Františku Štenclovou, manžela, dceru Lidušku a celou rodinu

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Hubené

  24. 2.

  pondělí

  Pondělí 7. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  25. 2.

  úterý

  Úterý 7. týdne v mezidobí      

       

  26. 2.

  středa

   

  POPELEČNÍ STŘEDA     

     

  Dlouhá Loučka

  16:30

  17:00

  Svátost smíření

  Mše svatá

  27. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek po Popeleční středě     

   

   

   

  28. 2.

  pátek

  Pátek po Popeleční středě     

   

   

   

  29. 2.

  sobota

  Sobota po Popeleční středě       

       

  1. 3.

  neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 16. 2. 2020: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra.

  Setkání farní rady bude v pondělí 17. 2. 2020 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 16. - 23. února 2020

  16. 2.

  neděle

  6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Slávovu a Bulovu

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Za + Věru Korotwitschkovou a živou rodinu

  17. 2.

  pondělí

  Pondělí 6. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

   16:00

   

  18. 2.

  úterý

  Úterý 6. týdne v mezidobí      

       

  19. 2.

  středa

  Středa 6. týdne v mezidobí     

     

  Šumvald

   16:00

   

  20. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 6. týdne v mezidobí     

  Sanatorium

   15:30

   

  21. 2.

  pátek

  Pátek 6. týdne v mezidobí     

  Paseka

   16:00

   

  22. 2.

  sobota

  Svátek Stolce sv. Petra      

       

  23. 2.

  neděle

  7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Františku Štenclovou, manžela, dceru Lidušku a celou rodinu

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Hubené